Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

POZOSTAŁE ZADADNIENIA

28. Nowe uprawnienia dla organów podatkowych – projekt nowelizacji

Zgodnie z najnowszym projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Ordynacja podatkowa zostanie uzupełniona o kolejne przepisy rozszerzające możliwości działania organów podatkowych. Organy podatkowe będą mogły w większej ilości przypadków wydawać decyzje określające dochód/przychód. Nowe przepisy mają obowiązywać najprawdopodobniej już w 2015 r.

Jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów, art. 21b Ordynacji podatkowej nie przewiduje wydania decyzji określającej przychód. Jak wskazuje projektodawca, „Brak jest też podstawy prawnej do merytorycznego orzekania w przypadku stwierdzenia w toku prowadzonego postępowania, że podatnik nie złożył deklaracji, a osiągnął dochód, który po zastosowaniu ulg i odliczeń, nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego albo osiągnął przychód”.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 21b po nowelizacji, organy podatkowe będą mogły wydawać decyzje w sprawie określenia dochodu/przychodu w każdym przypadku, gdy organ w toku prowadzonego postępowania stwierdzi, iż podatnik osiągnął dochód albo przychód w wysokości niepodlegającej opodatkowaniu. Obecnie w takich sytuacjach organy podatkowe umarzają postępowania, nawet jeżeli podatnik dokonał błędnego rozliczenia.

Zakończenie postępowania podatkowego wydaniem decyzji określającej wysokość dochodu, jest nie tylko wyrazem realizacji zasad ogólnych postępowania podatkowego, ale ma też znaczenia dla określenia zobowiązania podatkowego podatnika w innych okresach rozliczeniowych.
Ministerstwo wskazuje w projekcie na przykład „straty podatkowej” wskazując, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w danym roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Wtedy wysokość obniżenia nie może przekroczyć w żadnym roku poziomu 50 proc. kwoty straty.
Jak wyjaśnia projektodawca, „(…) w przypadku, gdy organ podatkowy w postępowaniu podatkowym stwierdziłby, że w danym roku podatkowym podatnik w ogóle nie poniósł straty, ale nie mógłby o tym ostrzec w decyzji na podstawie art. 24 Ordynacji podatkowej (brak straty), ani w decyzji na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej (brak zobowiązania podatkowego), podatnik miałby prawo odliczać wykazaną przez siebie w zeznaniu rocznym stratę w kolejnych latach, pomimo ustaleń organu podatkowego co do jej braku”.

 

Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją