Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

29. Podpisanie faktury w miejscu – podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu, stanowi niewłaściwe uznanie długu

Przedsiębiorca stale współpracujący z innym kontrahentem wręczył mu fakturę. Kontrahent dokonał na tej fakturze adnotacji, że przyjmuje ją do sprawdzenia cen towarów i ilości sztuk towarów, które były przedmiotem dostawy i którą dokumentowała ta faktura. Przy okazji następnego spotkania między tymi podmiotami, kontrahent złożył swój podpis na fakturze w miejscu „podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu”. Czy w związku ze złożeniem podpisu, w wyżej określonym miejscu doszło do dorozumianego, niewłaściwego uznaniu długu przez kontrahenta?

Znaczenie faktury jako dokumentu rozliczeniowego na gruncie prawa podatkowego nie wyłącza możliwości przypisania jej wystawieniu i doręczeniu skutków wynikających z prawa cywilnego. Złożenie podpisu przez odbiorcę faktury w miejscu „podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu” nie jest oświadczeniem woli ale oświadczeniem wiedzy dotyczącej faktu istnienia wierzytelności. Podpisanie takiego dokumentu należy traktować jako oświadczenie wiedzy – niewłaściwe uznanie długu. Powyższy pogląd został potwierdzony w wyroku SA w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. (I Aca 1071/13).

Mateusz Wojciechowski
Radca prawny
mateusz.wojciechowski@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją