Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

30. Ułatwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednostek mikro

W dniu 5 września weszła w życie  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy – mające na celu ułatwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednostek mikro- będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Należy zauważyć, ze skorzystanie z wprowadzonych rozwiązań nie jest dla jednostek mikro obowiązkowe: o zastosowaniu nowych przepisów decyzję podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie.

Zgodnie z nowym ust. 1a dodanym w art. 3 ustawy o rachunkowości, jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:

  • spółki handlowe (kapitałowe i osobowe, również w organizacji), inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych) które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

– 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
– 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
– 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

 

  • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości dobrowolnie.

 

Wejście w życie nowelizacji umożliwia jednostkom mikro korzystanie z uproszczeń w sprawozdawczości – mogą one przede wszystkim zamieszczać w sprawozdaniach jedynie podstawowe informacje. Ponadto jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej (pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy) oraz może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych.

Agata Strocka
Młodszy Konsultant Podatkowy
agata.strocka@isp-modzelewski.pl
nr telefonu: 22 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją