Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

 

OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Szanowni Państwo 

1. Rozliczenie podatku od nieruchomości przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wiąże się obecnie z dużym ryzykiem podatkowym. Znaczny stopień represji i zwiększona w tym roku ilość kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz ekspansywna polityka podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości powoduje, że staje się on coraz bardziej „niebezpieczny” dla Podatników. Kontrole ze strony organów podatkowych koncentrują się w szczególności na kwestii prawidłowości opodatkowania budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koncentracja organów podatkowych na tych zagadnieniach wynika z niedoprecyzowanej definicji budowli i budynku znajdujących się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, niejednolitej linii interpretacyjnej przepisów prawa podatkowego dokonywanej przez lokalne organy podatkowe oraz licznych rozbieżności w orzecznictwie sądowym.
Dlatego też problemy związane z rozliczaniem podatku od nieruchomości należy zidentyfikować i zdiagnozować przed ewentualną kontrolą. Służy temu audyt podatkowy wykonywany przez profesjonalny podmiot doradztwa podatkowego.

2. Celem audytu w zakresie podatku od nieruchomości jest w szczególności: sprawdzenie prawidłowości przyjętej przez Podatnika metodologii ustalania podstawy opodatkowania gruntów, budynków i budowli, przyjętego sposobu definiowania budynku i budowli jako przedmiotu opodatkowania, rozpoznanie podstawy opodatkowania w przypadku zmiany wartości początkowej środka trwałego w trakcie roku podatkowego, a także legalne ukształtowanie zobowiązania podatkowego na jak najniższym poziomie.
W ramach audytu dokonany będzie przegląd posiadanego przez Podatnika majątku poprzez dokonanie oględzin wskazanych obiektów budowlanych. W przypadku ujawnienia obiektu budowlanego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, określone zostaną skutki podatkowe nie tylko w zakresie podatku od nieruchomości, ale również w zakresie innych tytułów podatkowych, w szczególności w  podatku dochodowym od osób prawnych. 

3. Po zakończeniu audytu zostaje sporządzony Raport z badania. Zawiera on ustalenia audytu: omawia szczegółowo stwierdzone nieprawidłowości, wskazuje praktyczne sposoby ich usunięcia, zawiera procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości uchybień w rozliczeniach. 

4. W materiałach do pobrania zamieszczamy kartę informacyjną, którą prosimy po  wypełnieniu przesłać faksem do Instytutu (fax 22/810 87 80). Na tej podstawie zostanie przesłana Państwu oferta wraz z projektem umowy. Wszelkich informacji w zakresie merytorycznym udzieli Pan Jacek Budziszewski (tel. 22/517 30 60 wew. 207 lub 0 501 134 269, email: jacek.budziszewski@isp-modzelewski.pl). 

5. Dodatkowo Zarząd ISP udzieli Państwu 25% rabatu na usługę audytu podatkowego. Otrzymacie Państwo również roczny bezpłatny dostęp do Portalu Podatkowego ISP.

 

Skontaktuj się z naszą redakcją