Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

 

OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS

Szanowni Państwo

W dniu 15 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.  Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. składek na własne ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne, a także na Fundusz Pracy.

 

Wielu przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą w latach 1999 – 2009 r.  korzystało ze zbiegu tytułów ubezpieczeń z pracą nakładczą. Ówczesne brzmienie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dawało przedsiębiorcom, którzy w tym samym czasie wykonywali pracę nakładczą,  możliwość wyboru tytułu ubezpieczenia –  bez w względu na to, ile wynosiła kwota dochodu osiąganego z pracy nakładczej. Przedsiębiorcy w większości wybierali jako tytuł do ubezpieczenia  umowę o pracę nakładczą i przychody z tej umowy.

 

ZUS przez lata nie negował prawa wyboru pracy nakładczej jako tytułu do ubezpieczenia. Przed 2009 r. ZUS wydawał szereg pism na ten temat, a także interpretował przepisy w sposób wręcz zachęcający przedsiębiorców do skorzystania z tej możliwości.

 

Jednak w 2009 r. ZUS radykalnie zmienił zdanie – czym zaskoczył przedsiębiorców, masowo wydając decyzje, w których rozstrzygał, że przedsiębiorcy  nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu pracy nakładczej, jednocześnie wzywając do uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami. Problem ten dotknął tysięcy polskich przedsiębiorców jako ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych. Kwoty wynikające z zaległych składek niektórych przedsiębiorców sięgały nawet 100 tys. zł.

 

Osoby uprawnione do składania wniosków

Z abolicji mogą skorzystać osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu:

  • prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • działalności twórczej lub artystycznej,
  • działalności w zakresie wolnego zawodu,
  • bycia wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej,

     Z abolicji mogą również skorzystać spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

 

Należności podlegające abolicji

Ustawie abolicyjnej podlegają:

  1. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
  3. odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
  4.  opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

     Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z abolicji jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. bądź też spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

 

Termin na złożenie wniosku

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 15 stycznia 2013 r. Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią – będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

W związku z powyższym Instytut wyraża gotowość świadczenia pomocy prawnej w zakresie przygotowania wniosku oraz obsługi postępowania przed ZUS.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą Instytutu prosimy o kontakt z naszymi prawnikami:

Pani Małgorzata Słomka, doradca podatkowy – tel. 22 517 30 64

Pan Jacek Pyssa, radca prawny – tel. 22 517 30 67

Pan Paweł Greszta, doradca podatkowy – te. 22 517 30 68

 
 
 

Skontaktuj się z naszą redakcją