Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

4. Zwolnienie od podatku usług nauki gry na instrumentach oraz lekcji śpiewu

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2014 r., (ITPP2/443-676/14/EK) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy usług nauki gry na instrumentach oraz lekcji śpiewu.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jet dyplomowanym nauczycielem (kontraktowym) Szkoły … . Ukończył on Akademię … oraz Studium … . W ramach działalności gospodarczej prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych oraz naukę śpiewu. Prowadzona przez podatnika szkoła muzyczna nie jest wpisana jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W ramach prowadzonej działalności świadczone są prywatne usługi nauki gry na instrumentach oraz lekcje śpiewu na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej i dorosłych. Nauka podzielona jest na różne stopnie zaawansowania, zależnie od instrumentu, wieku, predyspozycji i stopnia zaawansowania kandydata. Oferowane usługi świadczone są na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych: uczęszczających do szkół muzycznych – na zasadzie korepetycji lub przygotowania do egzaminów do szkół muzycznych, w ramach poszerzania swoich zainteresowań muzycznych (hobby), w ramach realizacji brytyjskiego programu, którego ukończenie jest równorzędne z ukończeniem szkoły muzycznej I lub II stopnia w Polsce. Podmiotowo ww. usługi są prowadzone: osobiście przez podatnika, tj. dyplomowanego nauczyciela – dotyczy nauki gry na pianinie w przedstawionym powyżej zakresie oraz przez zatrudnionych pracowników, tj. studentów, dyplomowanych nauczycieli – w zakresie nauki śpiewu oraz gry na pozostałych instrumentach muzycznych.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że świadczone przez podatnika osobiście usługi nauki gry na pianinie prowadzone w formie korepetycji, przygotowania do egzaminów do szkół muzycznych oraz realizowane w ramach brytyjskiego programu, którego ukończenie jest równoznaczne z ukończeniem szkoły muzycznej I lub II stopnia w Polsce, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku świadczenia tych usług została bowiem spełniona zarówno przesłanka podmiotowa – jest Pani nauczycielem dyplomowanym, jak również przedmiotowa – są to usługi prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie nauczania. Natomiast zdaniem organu ww. usługi świadczone w celu poszerzania zainteresowań muzycznych uczestników, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu, gdyż w świetle jego brzmienia oraz treści orzeczenia Trybunału w sprawie C-445/05, ze zwolnienia od podatku nie może korzystać działalność, która będzie miała charakter wyłącznie rekreacyjny. Usługi te nie korzystają również ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, gdyż szkoła, którą podatnik prowadzi nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Zatem co do zasady, zdaniem organu, podlegają opodatkowaniu stawką 23%, gdyż nie zostały wymienione w innych przepisach ustawy, ani rozporządzeń wydanych na jej podstawnie jako objęte zwolnieniem od podatku lub stawką obniżoną. Powyższa stawka ma zastosowanie również do usług, o których mowa we wniosku, świadczonych przez zatrudnionych przez podatnika nauczycieli, gdyż jak podkreślił organ nie świadczą oni usług na własny, lecz na podatnika rachunek. Są oni związani umową z podatnikiem, a nie z osobami, na rzecz których usługi są świadczone. Organ podkreślił również, że w świetle art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzona przez podatnika sprzedaż korzysta ze zwolnienia od podatku, do czasu gdy jej wartość przekroczy łącznie w danym roku podatkowym kwotę 150.000 zł. Do wartości tej nie powinna Pani wliczać wartości usług, które – jak wskazano powyżej – korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. Natomiast powinna uwzględniać te usługi, które są opodatkowane stawką 23%.

Reasumując, do momentu przekroczenia ww. kwoty wszystkie usługi, o których mowa we wniosku korzystają ze zwolnienia od podatku, a po jej przekroczeniu podlegają opodatkowaniu wg zasad wskazanych powyżej. Zatem zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy nie ma zastosowania do wszystkich świadczonych przez podatnika osobiście usług, a także okoliczność, że wartość części tych usług powinna być wliczana do wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesolowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Skontaktuj się z naszą redakcją