Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

5. Stawka podatku od towarów i usług dla usługi instalacji rolet, żaluzji, wewnętrznych oraz moskitier

Zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak stwierdził NSA w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. (II FPS 2/13), rodzaje usług wymienionych w art. 42 ust. 12 powołanej ustawy, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Dlatego – zdaniem NSA – należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części.

Wobec powyższego NSA w wyroku z dnia 12 marca 2014 r. (I FSK 617/13) wyraził pogląd, zgodnie z którym w przypadku uznania, że instalacja rolet, żaluzji, wewnętrznych oraz moskitier po trwałym ich połączeniu z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części np. podnosi standard takiego obiektu; wpływa na jego wartość, a tym samym, mieści się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to przyjąć należy, że do usług tych znajduje zastosowanie 8% stawka podatku od towarów i usług. W przeciwnym przypadku należy zastosować stawkę podstawową wynoszącą 23%.

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348

 

Szkolenie VAT - październik 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją