Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 265 – 15 września 2014 r

6. Czy korekta pokontrolna deklaracji chroni przed sankcją z art. 89 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 89b ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył określony w art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z niezapłaconych faktur, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Przepis art. 89b ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. uzależnia stosowanie sankcji podatkowej w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego od stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej, że podatnik naruszył obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego, określony w art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Ten ostatnio powołany przepis zobowiązuje podatnika (dłużnika) do korekty podatku odliczonego, wynikającego z niezapłaconych faktur, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty tej należy zatem dokonać w deklaracji składanej za tenże okres rozliczeniowy. Przepisy art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie wyjaśniają jednak, jakie konsekwencje niesie ze sobą sytuacja, w której podatnik nie dokonał korekty podatku odliczonego w deklaracji podatkowej złożonej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności, lecz uczynił to dopiero w skorygowanej deklaracji podatkowej złożonej za ten okres rozliczeniowy. Należy przyjąć, że wykonanie obowiązku korekty podatku odliczonego poprzez złożenie skorygowanej deklaracji podatkowej za tenże okres będzie prawnie skuteczne, gdyż art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wskazuje tylko okres rozliczeniowy, w którym korekta ta ma zostać dokonana. Jeśli więc skorygowana deklaracja VAT złożona za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności, będzie uwzględniać korektę podatku odliczonego od nieuregulowanych faktur, to uznać należy, że podatnik zrealizował obowiązek wykonania tej korekty. Jednakże z punktu widzenia stosowania sankcji, o której mowa w art. 89b ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli ustalenia przez organ dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku wynikającej z nieuregulowanych faktur) istotne znaczenie ma moment złożenia skorygowanej deklaracji uwzględniającej korektę podatku odliczonego z tych faktur. Jeśli bowiem deklaracja korygująca zostanie złożona już po stwierdzeniu przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, że podatnik naruszył obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego w pierwotnej deklaracji złożonej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności określonego w umowie lub na fakturze, to podatnik nie uniknie sankcji podatkowej. Dotyczy to np. przypadku, gdy podatnik dokona tzw. korekty pokontrolnej deklaracji, uwzględniającej nieprawidłowości stwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego w toku kontroli podatkowej lub przez organ kontroli skarbowej w toku postępowania kontrolnego. Taka korekta pokontrolna będzie prawnie skuteczna w świetle art. 81b § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej, zatem wyłączy stosowanie normy art. 89b ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy mieć także na względzie odmienne stanowisko doktryny, że w sytuacji gdy korekta pokontrolna deklaracji złożona zostanie już po stwierdzeniu w toku kontroli przez organ podatkowy nieprawidłowości, wówczas podatnik naruszył obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego w pierwotnie złożonej deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności, organ może wymierzyć sankcję z art. 89b ust. 6. Należy zauważyć, że przepisy dotyczące korekty deklaracji VAT po kontroli podatkowej stanowią, że podatnik ma prawo do korekty deklaracji VAT po kontroli podatkowej, która stwierdziła nieprawidłowości.

Aleksandra Bekierz-Babińska
konsultant podatkowy
aleksandra.bekierz@isp-modzelewski
tel. 032 259 71 50

 

Skontaktuj się z naszą redakcją