Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 273 – 12 listopada 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy doradcy podatkowi mogą uczestniczyć w planowaniu i organizowaniu oszustw podatkowych?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Korekta podstawy opodatkowania WNT dokonywana wskutek zwrotu towaru – Wojciech Safian
2. Droga gruntowa to nie budowla – Jacek Budziszewski
3. Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów należy wystawić fakturę? – Wojciech Safian
4. Zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R – Piotr Zyśk
5. Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania podatkowego – Małgorzata Lehmann – Ziaja
6. O fasadowym (nierzeczywistym) procesie stanowienia przepisów prawa podatkowego – Witold Modzelewski
7. Kiedy nabywca może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących czynności wykonywane przez małych podatników rozliczających się metodą kasową? – Aleksandra Bekierz-Babińska
8. Wystawianie faktury zaliczkowej – Marcin Rozbici
9. Zwrócona, wadliwie wystawiona faktura nie wchodzi do obrotu prawnego – Małgorzata Lehmann-Ziaja

AKCYZA

10. Rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt zmian w akcyzie od wyrobów tytoniowych – Marek Zagórski
11. MF: informacja dla sprzedawców olejów opałowych – Marek Zagórski

PODATKI DOCHODOWE

12. Dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych „karnetów na basen” – Marcin Rozbicki
13. Wydatki związane z realizacją oraz obsługą programu zachęcającego członków i pełnomocników zarządu do uzyskiwania lepszych wyników firmy – Malwina Sik
14. Zmiany w zakresie uproszczenia rozliczeń podatkowych – zaliczki rejestrowane za pośrednictwem kasy fiskalnej – Piotr Zyśk
15. Zmiany przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych od 2015 r. – Bartłomiej Kurant
16. Czy faktury, do których ma zastosowanie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług mogą dokumentować koszt uzyskania przychodu? – Witold Modzelewski
17. Czy można ulepszyć wartości niematerialne i prawne? – Małgorzata Słomka
18. Skutki podatkowe związane ze zmianą okresu na jaki jest zawarta umowa leasingu finansowego – Aleksandra Bekierz-Babińska
19. Jakie koszty uzyskania przychodu należy stosować w związku z udzieleniem licencji? – Andrzej Łukiańczuk
20. Skutki podatkowe sprzedaży kryptowalut – Bartłomiej Kurant
21. Amortyzacja lokali mieszkalnych w związku z ich wynajmem – Radosław Pazik
22. Jak kwalifikować wydatki związane z opłatą za wprowadzanie do powietrza dwutlenku węgla? – Andrzej Łukiańczuk
23. Prawo do ulgi mieszkaniowej a dziedziczenie – Malwina Sik
24. Nowy wzór formularza PIT/UZ – Piotr Zyśk
25. Amortyzacja części budynku – Anna Żarkowska
26. Czy należności z tytułu podróży społecznego inspektora pracy są przychodem wolnym od podatku dochodowego od osób fizycznych? – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

27. Brak kompetencji rady gminy do zawieszenia prawa zwolnienia w podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński  
28. Zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektów zajętych przez fundacje – Jacek Budziszewski
29. Obowiązek podatkowy w PCC przy służebności przesyłu – Anna Żarkowska

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

30. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek niektórych świadczeń na rzecz pracowników – Małgorzata Słomka

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

31. Niedopuszczalność odwołania wniesionego przed doręczeniem skarżonej decyzji – Andrzej Dembiński  

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

32. Rządy w złej wierze na przykładzie prywatyzacji prawa podatkowego

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 12 listopada 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy doradcy podatkowi mogą uczestniczyć w planowaniu i organizowaniu oszustw podatkowych?

Na pytanie zadane w tytule niniejszego artykułu odpowiedź jest negatywna; żaden zawód, w tym zwłaszcza zaliczający się do zawodów zaufania publicznego, nie może uczestniczyć w planowaniu, organizowaniu i realizacji jakichkolwiek oszustw, w tym oszustw podatkowych. Problem jednak zaczął się komplikować, gdy pojawiły się usługi optymalizacyjne lub zwane również „agresywnym planowaniem podatkowym”, gdzie celowo lub nieświadomie zatarto granicę między działalnością legalną a oszustwem. Istotą prawie wszystkich tego rodzaju operacji jest tworzenie w kraju lub zagranicą „podmiotów optymalizacyjnych”, będących stronami „transakcji” istniejących tylko na papierze. Kluczem do potencjalnego sukcesu podatkowego (obniżenia zobowiązania, uzyskania zwrotu podatku albo zwrotu nadpłaty), jest pozorność określonych działań, które zewnętrznie będą uznawane za rzeczywiście istniejące. Twórcy tych schematów często żyją dziś w przeświadczeniu, że czynności pozorne wywołują skutki podatkowe. Otóż nie: „faktura” wystawiona przez podmiot fikcyjny lub który nie wykonywał czynności podlegającej podatkowi od towarów i usług, nie tylko nie daje prawa do odliczenia, lecz również nie jest kosztem uzyskania przychodów. Ich świadome wykorzystanie przez innego podatnika w celu obniżenia zobowiązania podatkowego (uzyskania zwrotu), może spotkać się z zarzutem popełnienia pospolitego przestępstwa a nie deliktu karnoskarbowego. Rzecz jest poważna i zapadają tu wyroki sądów karnych na podstawie art. 286 Kodeksu karnego.

Wiemy również, że organy ścigania oraz urzędy kontroli skarbowej podjęły konsekwentną walkę z przestępczością podatkową, a kontrole nie obejmują tylko drugorzędnych oszustów. Pod lupę poszły również „tłuste misie” (narracja sienkiewiczowska), którzy w swoich „operacjach optymalizacyjnych” korzystają z usług firm doradczych, które same lubią nazywać się ”renomowanymi”. Niektóre z nich – choć nie chce się w to wierzyć – zatrudniają wielu doradców podatkowych. Czy jest to tylko zmartwienie osób, które dały wciągnąć się w ten proceder? Oczywiście nie, bo prowadzone w tym zakresie śledztwa mają „rozwojowy charakter”, czyli wiele jeszcze przed nami. Jeżeli „wehikuł optymalizacyjny” będzie mieć znamiona czynu zabronionego w rozumieniu art. 286 i 299 Kodeksu karnego, to jaką rolę pełnią ich twórcy, którzy zaplanowali tę operację?

Są dwa podstawowe wnioski, które dotyczą środowiska doradców podatkowych oraz podatników. Każdy doradca podatkowy (nawet tzw. międzynarodowy) ślubuje wykonywać zawód doradcy podatkowego zgodnie z prawem, w tym prawem karnym, a sprzeniewierzenie się tej regule stawia każdego poza nawiasem członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Natomiast podatnicy muszą odróżnić uczciwą ofertę doradczą od „usług ryzykownych”, które mogą pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną, a nie „tylko” karnoskarbową. Bo kontrole idą dziś nie tylko tropem określonych rynków (paliwa, stal, telefony komórkowe, itp.), lecz również kierują się listą kontrahentów, którzy skorzystali z usług owych „centrów optymalizacyjnych”. Oczywiście nie każdy, kto dziś posługuje się w ofercie pojęciem „doradztwa podatkowego” jest doradcą podatkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r., bo w sensie prawnym nikt, kto uczestniczy w oszustwach podatkowych, nie powinien mieć wstępu do tego zawodu. Ale działają przecież szkodnicy, którzy niszczą („deregulują”) wszelkie zawody zaufania publicznego głównie po to, aby obywatel nie mógł odróżnić uczciwego doradcy podatkowego od oszusta. A jak wiemy szkodnicy legislacyjni są u nas nad wyraz skuteczni. Gorzej, że było to za przyzwoleniem władz naszej Izby (ale to już nasz, wewnętrzny problem).

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją