Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 276 – 1 grudnia 2014 r

 

 

 

Ubezpieczenie Allianz Doradca

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

Ubezpieczeniowa rewolucja obniżająca koszty doradztwa podatkowego

Od 2005 roku sprzedawana jest polisa Allianz Podatnik, będąca jedynym w kraju ubezpieczeniem kosztów obsługi sporów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz postępowań sądowo-administracyjnych w tych sprawach. Ma ona już ugruntowaną pozycję rynkową, a dzięki niej ubezpieczeni radykalnie zmniejszają koszty obsługi swoich spraw.

Od marca 2014 roku sprzedawana jest nowa polisa – Allianz Doradca, która ubezpiecza koszty doradztwa prawno-podatkowego niezwiązanego z obsługą sporów. Pokrywa ona koszty udzielenia odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe zadawane przez ubezpieczonego, posiadającego w okresie rocznym pulę 24 pytań do wykorzystania. Odpowiedzi stanowią rozstrzygnięcie problemu prawnego związanego ze wszystkimi podatkami krajowymi, w tym również z podatkami lokalnymi. Doradztwo podatkowe objęte ubezpieczeniem ma postać pisemnych rozwiązań dotyczących problemów prawnych. Dzięki zastosowaniu ubezpieczeniowej formy finansowania wydatków koszty tego doradztwa ponoszone przez podmioty ubezpieczone zmniejszają się przeciętnie o 60 %.

Obie polisy: Allianz Podatnik i Allianz Doradca, w sposób rewolucyjny zmieniają wielkość oraz strukturę wydatków na doradztwo podatkowe, łącząc bezpieczeństwo prawne z minimalizacją ponoszonych wydatków.

Podmiotem obsługującym ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego.
Dystrybucją polis zajmuje się Risk Partner. Więcej informacji:

Strona internetowa: www.risk-partner.pl

 

 • Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 501 925 046;
  m.kiepurska@risk-partner.pl
 • Tomasz Gaj, Prezes Zarządu
  tel. 601 625 646;
  t.gaj@risk-partner.pl

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 • Zmianie ulega formularz PIT-2K – zobacz więcej tekst nr 10;
 • Czy wydatki na aplikację mogą być kosztem podatkowym? – wyrok NSA z dnia 17 października 2014 r. – zobacz więcej tekst nr 16;
 • Z dniem 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie – na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – zmiany pozwalające m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w KRS – zobacz więcej tekst nr 21;
 • Ministerstwo Finansów przygotowuje nową ustawę o administracji podatkowej, mającą przede wszystkim zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych – zobacz więcej tekst nr 24;
 • Zmiany w zakresie przedmiotowym ustawy – Ordynacja podatkowa na podstawie projektu z 4 listopada 2014 r. – zobacz więcej tekst nr 26;

 

 

Spis treści:

 

 

Komentarz nieuczesany: czy afera „umów luksemburskich” coś zmieni w polskiej polityce podatkowej wobec przedsiębiorców?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Obowiązek dokonania rozliczenia podatku należnego w przypadku, gdy należność została przez dłużnika uregulowana w momencie, gdy wierzyciel nie posiada już statutu podatnika podatku VAT czynnego – Wojciech Safian
2. Zakończenie działalności gospodarczej – obowiązki dotyczące likwidacji kasy fiskalnej – Piotr Zyśk
3. Jakie są najistotniejsze skutki podatkowe łączenia się spółek na gruncie podatku od towarów i usług? – Andrzej Łukiańczuk
4. Prawo do odliczenia 50 % podatku od faktur dotyczących napraw i konserwacji samochodów osobowych używanych do celów mieszanych – Piotr Wesołowski
5. Złoto inwestycyjne jako przedmiot opodatkowania – Marcin Rozbici
6. Czy zakupy związane z czynnościami podatnika, które są przedmiotem podatku od towarów i usług, dają prawo do odliczenia? – Witold Modzelewski
7. Stałe miejsce prowadzenia działalności a określenie miejsca opodatkowania tych usług – Malwina Sik

PODATKI DOCHODOWE

8. Skutki podatkowe korzystania przez pracowników do celów prywatnych z imiennych kart paliwowych pracodawcy – Piotr Wesołowski
9. Otrzymanie dotacji do zakupu środka trwałego po jego przyjęciu do używania i rozpoczęciu amortyzacji – Małgorzata Słomka
10. Rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych – Malwina Sik
11. Nieodpłatne przyznanie na własność działek zostawionych do użytkowania rolnikom, którzy przekazali gospodarstwo w zamian za rentę należy traktować jako nabycie – Piotr Zyśk
12. Czy data sprzedaży na fakturze ma wpływ na moment potrącenia kosztu? – Andrzej Łukiańczuk
13. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy, a przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji – Marek Zagórski
14. Czy wydatki poniesione w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu? – Bartłomiej Kurant
15. Sposób liczenia terminu 5 lat od nabycia nieruchomości (budowa, rozbudowa, nadbudowa) – Marcin Szymocha
16. Czy wydatki na aplikację mogą być kosztem podatkowym? – wyrok NSA z dnia 17 października 2014 r. – Wojciech Safian

INNE PODATKI

17. Infrastruktura kolejowa a podatek od nieruchomości – Anna Żarkowska
18. Umowa cash-poolingu nie podlega opodatkowaniu PCC – Marek Zagórski
19. Podatnicy w podatku od nieruchomości – Andrzej Dembiński  
20. Obowiązek podatkowy w PCC przy służebności przesyłu – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

21. Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 1 grudnia 2014 r. – Agata Strocka
22. Kontrole ZUS w zakresie szkoleń – Małgorzata Słomka
23. Ustalenie właściwego ustawodawstwa  w zakresie ubezpieczeń społecznych – dowody – Małgorzata Lehmann-Ziaja

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

24. Nowa ustawa o administracji podatkowej od 2016 r. – Bartłomiej Kurant
25. Zmiany w projekcie ustawy dotyczącej izb i urzędów skarbowych – Agata Strocka
26. Zmiany w zakresie przedmiotowym ustawy – Ordynacja podatkowa na podstawie projektu z 4 listopada 2014 r.  – Andrzej Dembiński  
27. Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – Marcin Rozbicki
28. Czynności i podmioty zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej – Bartłomiej Kurant
29. Organizowanie fikcyjnych transakcji nie ma nic wspólnego z doradztwem podatkowymWitold Modzelewski
30. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – Aleksandra Bekierz-Babińska
31. Adres biura jako przesłanka odmowy nadania numeru NIP – Jacek Budziszewski

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

32. Szkice polsko-rosyjskie: (nie) pożyteczni idioci

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
 1. Wadliwe odliczenie podatku naliczonego i nienależny zwrot różnicy podatku od towarów i usług – skutki prawnokarne ( 286 k.k.) i karnoskarbowe ( art. 56 i 77 k.k.s)

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE – ABOLICJA ZUS
VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 1 grudnia 2014 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy afera „umów luksemburskich” coś zmieni w polskiej polityce podatkowej wobec przedsiębiorców?

Wszyscy znamy ukształtowany od co najmniej dziesięciu lat wizerunek polskiej polityki podatkowej wobec ogółu podatników, a zwłaszcza naszych przedsiębiorców. Ma on dwie, całkiem różne twarze, czyli typowy Janus. Pierwsza twarz, wredna i groźna, gdzie każdego można zniszczyć przy pomocy wrogiej, nawet ewidentnie sprzecznej z prawem interpretacji: oczywiście podsądny może po latach nawet wygrać, ale pozostaje mu tylko satysfakcja moralna albo perspektywa wieloletniego sporu o odszkodowanie. Tu nie ma żadnego prawa ani litości wobec podatnika. Druga, wyrozumiała i naskakująca, w pełni realizuje oczekiwania zainteresowanych, feruje rozstrzygnięcia „korzystne dla podatników”, w których nie tylko zwalnia się ich od płacenia podatków, lecz również uchwala dla nich ustawy podatkowe realizujące ich interesy, przy czym przepisy te najczęściej napisane są przez samych zainteresowanych.

 

Pierwszą twarz władzy podatkowej widzą na co dzień nasi rodzimi przedsiębiorcy, sponiewierani przez codzienność urzędowo-sądową. Twarz drugą widzą „zagraniczni inwestorzy” i „międzynarodowe korporacje”, które mają nieograniczony wstęp na (prawie) wszystkie polityczne i ministerialne salony. Jeżeli ktoś z tej półki chce zainwestować w Polsce, rząd natychmiast zwalnia go ze wszystkich podatków; i tak w kieszeni polskiego podatnika, który w dodatku ma się jeszcze z tego cieszyć, że ów kapitał raczył coś wybudować w Polsce. Niedługo powstanie raport, ile wynosiły (w miliardach złotych) bezpośrednie zwolnienia podatkowe dla międzynarodowych korporacji, które w Polsce zainwestowały i zostanie to porównane z wartością owych „bezpośrednich” inwestycji. Wstępne szacunki są porażające: kwoty owych zwolnień (niekiedy są to zwolnienia bezterminowe) są wyższe od owych „inwestycji”.

Jest rzeczą oczywistą, że żaden rodzimy inwestor nie może tu na nic liczyć. Gdyby nawet ktoś dał mu jakiś indywidualny przywilej podatkowy, to zarazem oderwałby się dziś od usłużnych mediów, które podejrzewałyby go o „korupcyjne powiązania” lub „tylko” ingerowanie władzy – poprzez pomoc publiczną – „w mechanizmy rynkowe”. Bo naszej władzy wolno finansować z polskich podatków zagraniczne koncerny („wspieranie inwestycji zagranicznych”), ale rodzimych przedsiębiorców – absolutnie nie. Tym ostatnim opowiada się od lat bzdury o „podatku liniowym”, który mogą płacić, bo on jest równy dla wszystkich (!) i sprzyja (jakoby) „tworzeniu nowych miejsc pracy”.

Jest jeszcze ukryte sedno owych dwóch twarzy polityki podatkowej naszego kraju. Zagraniczni inwestorzy korzystają również z ukrytych przywilejów podatkowych. Jest to tolerowana przez władze „optymalizacja podatkowa”, w tym owe „umowy luksemburskie”, które eliminują opodatkowanie nawet tam, gdzie przynajmniej formalnie mogłoby ono wystąpić. Owa „optymalizacja” dotyczy od wielu lat podatku dochodowego, a także – ostatnio – podatku od towarów i usług i akcyzy. Czy naprawdę ktoś wierzy, że tylko resort finansów nie wie nic o tym procederze? Przecież na co dzień współpracuje z liderami optymalizacji podatkowej, więc powinien uzyskać informacje z pierwszej ręki. Publikowane są krajowe i zagraniczne raporty na ten temat i co? Jedyną reakcję jaką miałeś okazję odnotować jest „zbulwersowanie” ich treścią i „śmiertelna obraza”.

Czekamy na zmiany. Rząd powinien prowadzić jednolitą politykę podatkową wobec podatników bez faworyzowania tych lepszych, zagranicznych, bo to cecha państw peryferyjnych. Nie bez powodu dla tych pupilów władzy Polska uchodzi za „raj podatkowy”. Od czego trzeba by zacząć? Od całkowitego odseparowania władzy od międzynarodowego biznesu podatkowego. Ostatnie sygnały jakoś tego nie zapowiadają, choć chcę wierzyć, że coś się tu kiedyś zmieni.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Skontaktuj się z naszą redakcją