Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

10. Finalny nabywca węglowy nie musi prowadzić ewidencji wyrobów węglowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2014 r. (sygn. IPTPP3/443A-62/14-2/BJ), rozstrzygnął kwestię dotyczącą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwaną dalej: „ustawą”) w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym: Wnioskodawca jest Spółką mającą status  zakładu energochłonnego i nie jest pośredniczącym podmiotem węglowym (dalej: PPW). W ramach prowadzonej działalności zajmuje się m. in. produkcją ciepła. Do procesu produkcji nabywa opał (miał) od PPW. W obowiązującym stanie prawnym, jako zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe do celów opałowych korzysta ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 8 ustawy.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku ze zmianą ustawy od dnia 20 września 2013 r. Spółka jest nadal zobowiązana do prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych?

Jak zauważył organ podatkowy ustawą nowelizującą wprowadzono art. 91a ustawy; zgodnie z którego treścią, PPW dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą dane enumeratywnie określone w treści tego przepisu oraz zgodnie z zasadami w nim przewidzianymi. Stosownie do art. 91a ust. 2 ustawy, PPW używający wyrobów węglowych jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą ilość wyrobów węglowych:

  • użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub
  • użytych do celów nieobjętych zwolnieniem
  • w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, ze obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych użytych w ramach zwolnień dotyczy jedynie podmiotów będących PPW. Tym samym wnioskodawca niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, będący finalnym nabywcą węglowym korzystającym ze zwolnienia od akcyzy zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy, nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych.

Marek Zagórski
młodszy konsultant podatkowy
marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją