Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

11. Zmiany jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 28 listopada 2014 r.

W dniu 28 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (zwana dalej ustawą) oraz na mocy art. 52 regulaminu Sejmu przekazał ją do Senatu. Przewidywanym terminem wejścia w życie jest dzień następujący po dniu ogłoszenia. Przedmiotowa nowelizacja zakłada dodanie po art. 110 ustawy art. 110a w brzmieniu: „zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. (ust. 1).  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych:

  • typu B – ambulans ratunkowy;
  • typu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki”.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy projektowana zmiana „ma na względzie cel do jakiego pojazdy sanitarne (ambulanse) są wykorzystywane – ratowanie życia i zdrowia ludzkiego – zasadnym jest zwolnienie tego typu pojazdów z opodatkowania. Powyższe działanie zgodne jest również z oczekiwaniami społeczeństwa, które wielokrotnie sygnalizowało konieczność zaprzestania pobierania akcyzy od ambulansów. Niniejszy projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej”.

Zdaniem autora zmiana ta jest pozytywna, gdyż zwolnienie obejmuje jedynie pojazdy sanitarne spełniające określone warunki odnośnie wymagań technicznych i jakościowych określony w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN – EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) oraz ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).

Andrzej Dembiński  
młodszy konsultant podatkowy
tel. (022) 517-30-60 wew.109
Andrzej.dembinski@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją