Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
PODATKI DOCHODOWE

12. Moment korygowania przychodów należnych w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od wystawcy faktury

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują kwestii momentu (roku) ujmowania faktur korygujących dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 3 tej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zdaniem autora przepis art. 12 ust. 3 powołanej ustawy należy interpretować w związku z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., z którego wynika, że na kształtowanie wysokości dochodu wpływ mają przychody i koszty uzyskania przychodów powstałe w danym roku podatkowym.

W opinii autora błędny jest pogląd – wyrażany obecnie przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne – że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem zawsze faktura pierwotna (faktura korygująca musi bowiem zawierać dane ujęte w fakturze, której dotyczy). W opinii autora, uznanie reklamacji, przyznanie rabatu, skonta, bonifikaty, ulg, zmiana ceny w wyniku negocjacji, a także zwrot towaru stanowią odrębne, niezależne  zdarzenia gospodarcze w aspekcie określenia wysokości należności, roszczenia, które podatnikowi przysługuje na moment wystąpienia tych zdarzeń. W tych przypadkach „cofanie się” z korektą przychodów należnych, wstecznym ich określeniem w wysokości innej niż pierwotna wysokość wierzytelności należnej podatnikowi – określonej „pierwotnie” w sposób prawidłowy – oznacza, że przychód wynikający z „pierwotnej” faktury zostałby określony nieprawidłowo. Bez względu bowiem na fakt czy wystąpiłyby, zdarzenia niezależne, czy też te zdarzenia nie wystąpiłyby, przychód należny (wierzytelność podatnika) został określony prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym oraz umową stron danej czynności prawnej. W tym kontekście nie bardzo wiadomo, co ma oznaczać stwierdzenie, że punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem zawsze faktura pierwotna (faktura korygująca musi bowiem zawierać dane ujęte w fakturze, której dotyczy).

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

Podatki 2014

 

Skontaktuj się z naszą redakcją