Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
13. Kwalifikacja przychodów z najmu do odpowiedniego źródła

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 22 października 2014 r., (ITPP2/443-812/14/AP) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów z najmu do odpowiedniego źródła. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik od dnia 1 marca 2013 r. faktycznie zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie handlu, a źródłem przychodów, które obecnie uzyskuje, jest najem pawilonu handlowego. Wnioskodawczyni nadmienia, iż nie zatrudnia pracowników, a uzyskiwany czynsz najmu wpływa na rachunek bankowy, który jest wykorzystywany przez podatnika do regulowania zarówno zobowiązań podatkowych, jak i codziennych zakupów związanych z zaspokajaniem potrzeb bytowych. Podatnik jest obecnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Podkreślić należy, iż nieruchomość wyżej opisana jest jedynym składnikiem związanym z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik planuje formalne zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności poprzez dokonanie stosownego zgłoszenia w CEIDG, ZUS, Urzędzie Statystycznym oraz we właściwym urzędzie skarbowym, przy czym w/w nieruchomość w dalszym ciągu będzie wynajmowana.

Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.  W świetle art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Reasumując skoro podatnik nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, a najem nie będzie wykonywany w sposób zorganizowany i ciągły, to przychód uzyskany z tytułu umowy najmu lokalu, stanowić będzie odrębne źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody (przychody) uzyskiwane z najmu zaliczonego do tego źródła przychodów mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach ogólnych określonych w ww. ustawie o podatku dochodowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ww. ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesołowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Skontaktuj się z naszą redakcją