Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
15. Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej

W przypadku, gdy członkowie rady nadzorczej zostali powołani do pełnienia swojej funkcji za wynagrodzeniem nabyli oni prawo do wynagrodzenia i powstała po ich stronie wierzytelność z tytułu tego wynagrodzenia. Zrzeczenie się przez członków rady nadzorczej wynagrodzenia w istocie oznacza umorzenie spółce zobowiązania. Wartość tego zobowiązania jest dla spółki przychodem podatkowym – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (podstawą prawną przychodu w spółce może być także art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – otrzymanie świadczenia nieodpłatnego przez spółkę). Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a, przychodem jest wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy stanowi natomiast, że przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Należy ponadto wskazać, że wynagrodzenie członków rady nadzorczej faktycznie im nie wypłacone nie może stanowić kosztu podatkowego w spółce. Koszty z tytułu wynagrodzenia członka rady nadzorczej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli nie zostaną faktycznie wypłacone, postawione do dyspozycji. Wynika to z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jacek Budziszewski
Doradca podatkowy nr wpisu 11583
jacek.budziszewski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją