Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
16. Ulga na małoletnie dzieci – sposób podziału kwoty do odliczenia pomiędzy małżonków

Zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie od dochodu na każde małoletnie dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Jak stwierdził WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 22 października 2013 r. (sygn. SA/Bd 561/13) przepis art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera dwa sposoby podziału ulgi prorodzinnej zależne od tego, czy pomiędzy rodzicami dziecka doszło do ustalenia dowolnej proporcji podziału tej ulgi. W przypadku porozumienia podatników ulga przysługuje w ustalonej proporcji. Może być to podział równy i nierówny. Ten ostatni obejmuje możliwość ustalenia, że ulga w całości zostanie uwzględniona tylko przez jednego z rodziców. W sytuacji braku porozumienia w zakresie podziału ulgi jej podział nastąpi po połowie. Ten sposób rozumienia omawianego przepisu determinowany jest twierdzeniem, że gdyby porozumienie co do podziału ulgi miało dotoczyć zarówno „dowolnej proporcji” oraz „w częściach równych”, to zwrot „w częściach równych” byłby zbędny bowiem w pojęciu „dowolnej proporcji przez nich ustalonej” mieści się także równy podział.

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348

 

Skontaktuj się z naszą redakcją