Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
18. NZOZ  jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie może korzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 4

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która zastąpiła ustawę z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Na mocy jej przepisów niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ) stały się ex lege przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. definiowała zakład opieki zdrowotnej jako wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Tym samym istniały argumenty świadczące o odrębności organizacyjnej NZOZ od podmiotu założycielskiego. W konsekwencji w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 czerwca 2011 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. co potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr DD6/033/139/MNX/13/RD-106351 z dnia 31 października 2013 r. Z kolei obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że przedsiębiorstwem jest zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej, natomiast schemat organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego określa regulamin organizacyjny tego podmiotu. Wyodrębnienie organizacyjne nie jest zatem już tak oczywiste jak w poprzednim stanie prawnym i nie wynika wprost z przepisów ustawowych. W interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów (Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 października 2012 r. nr ITPB3/423-427/12/AW, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 marca 2013 r. nr ILPB3/423-495/12-4/JG) wskazuje się, że w obecnym stanie prawnym przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie może być uznane za odrębnego podatnika podatku dochodowego. Wojewódzkie sądy administracyjne (Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2013 r. sygn. I SA/Gd 147/13  (nieprawomocny); Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 września 2014r. sygn. I SA/Gl 255/14 (nieprawomocny) podzieliły stanowisko organów podatkowych, że zmiana stanu prawnego, wynikająca z zastąpienia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r., spowodowała utratę przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej ich dotychczasowego statusu „jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej” w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. W obowiązującym stanie prawnym działalność lecznicza jest prowadzona wyłącznie przez „podmiot leczniczy”, a konsekwentnie – tenże podmiot leczniczy jest podmiotem w sferze zobowiązań publicznoprawnych, w tym podatkowych.

Aleksandra Bekierz-Babińska
konsultant podatkowy
aleksandra.bekierz@isp-modzelewski
tel. 032 259 71 50

 

Skontaktuj się z naszą redakcją