Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
19. Zakup dekoracji świątecznych jako koszt uzyskania przychodu   

W dniu 2 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (IBPBI/1/415-39/14/ESZ), zgodnie z którą, co do zasady, wydatki poniesione na zakup dekoracji do poczekalni i recepcji, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów – również koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu (tj. koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało) czy koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów (tj. koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła).

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien on, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • powinien być właściwie udokumentowany.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W interpretacji z dnia 2 kwietnia 2014 r. podkreślono jednak, że wydatki na zakup dekoracji świątecznych w celu ozdobienia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (interpretacja dotyczyła prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług stomatologicznych) nie zostały wprost wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie mieszczą się one również w pojęciu „reprezentacji”. Co do zasady wydatki na zakup wyposażenia (tu: dekoracji świątecznych) lokalu (czy też jego części) wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, służącego stworzeniu korzystnego wizerunku podmiotu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe wydatki mogą jednak zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie w jakim racjonalnie jest to uzasadnione charakterem tej działalności i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Ponadto wydatki te będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, jeśli nie mają one charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu.

Reasumując, o ile spełnione zostaną powyższe warunki, wydatki poniesione na zakup dekoracji świątecznych mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Agata Strocka
Młodszy Konsultant Podatkowy
agata.strocka@isp-modzelewski.pl
nr telefonu: 22 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją