Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
22. Czy koszty związane z organizacją przetargu zwiększają wartość początkową środka trwałego?

Wartość początkową środka trwałego – w razie jego wytworzenia we własnym zakresie – zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustala się według kosztu wytworzenia. Zgodnie z art. 16g ust. 4 tej ustawy, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Jak wynika z przepisu art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem – od momentu rozpoczęcia inwestycji aż do momentu przekazania środka do używania. Użycie przez ustawodawcę zwrotu, iż do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” oznacza, że katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty. Mogą więc wystąpić również inne, niewymienione wprost w przepisie koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku.

W wyroku z dnia 1 lutego 2011 r. (II FSK 1603/09) NSA wyraził pogląd, zgodnie z którym: „Wszelkie wydatki, które dają się przyporządkować do środka trwałego stanowią element wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego. (…) Wydatki w procesie inwestycyjnym, które mają związek z powstaniem środków trwałych, zwiększają jego wartość początkową. Koszty poniesione na opinie i analizy konieczne w fazie przygotowywania się do podjęcia decyzji o budowie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową.” Podobnie w wyroku NSA z dnia 6 września 2012 r. (II FSK 169/11): „Użyty w przepisie art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. zwrot „koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” odnosi się do kosztów ponoszonych w wyniku podjęcia procesu wytwarzania środka trwałego.”

Z powyższego wynikają następujące wnioski:

  1. Wydatki, które stanowią element kosztu wytworzenia to wydatki, które nie zostałyby przez spółkę poniesione, gdyby nie podjęto decyzji o wytworzeniu środka trwałego.
  2. Gdyby podatnik nie prowadził danej inwestycji nie musiałby ponosić tych wydatków.
  3. Wszelkie wydatki, które dają się przyporządkować do środka trwałego stanowią element wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego

W opinii autora koszty związane z organizacją przetargu nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego.

Andrzej Łukiańczuk
doradca podatkowy nr 10266
tel. (22) 517 30 66

 

Skontaktuj się z naszą redakcją