Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
INNE PODATKI

 

28. Opodatkowanie nieruchomości na cele działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obiektem stanowiącym przedmiot opodatkowania są budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zaś na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, podstawą opodatkowania budowli lub ich części jest wartość dla celów amortyzacji (tzw. wartość amortyzacyjna).

Jawi się jednak problem w sytuacji ustalenia, jaka część budowli jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który definiuje wyłącznie budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie odnosi się on do tego, jak rozumieć pojęcie części budowli. Zaś art. 2 ust. 1 pkt 3 pozwala na procentowe określenie części budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna w celu ustalenia jej wartości.

Przytoczyć należy uchwałę z dnia 4 czerwca 2001 r. (FPK 5/01), w której to sąd uznał, że z wykładni językowej wynika możliwość określenia części budowli jako ułamka bądź procentu jej wartości. Wybór sposobu określenia części budowli stanowi natomiast kwestię techniczną. W obowiązującym do dnia 1 stycznia 2003 r. art. 5 ust. 1 pkt 5, który ustalał maksymalną stawkę podatku od nieruchomości (obecnie art. 5 ust. 1 pkt 3), ustawodawca odniósł ją bezpośrednio do budowli. W ocenie sądu nie oznacza to jednak, że wolą ustawodawcy było odstąpienie od opodatkowania części budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub działalność leśna. Sąd wskazał, że skoro obowiązujący wówczas art. 5 ust. 1 pkt 5 w jego brzmieniu sprzed 1.01.2003 r. zezwala na zastosowanie ustalonych w tych przepisach rozwiązań do budowli, to tym bardziej należy je stosować do części budowli, której zakres wykorzystania, a co za tym idzie – wartość, może być określona w sposób procentowy lub ułamkowy. Jednakże, w obecnym stanie prawnym bezpośrednio z przepisów wynika, że budowla, która jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą wyłącznie w części, stanowi obiekt przedmiotu opodatkowania oraz podstawy opodatkowania. W uchwale FPK 5/01 przyjęto możliwość ustalenia jako części budowli wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej procentowego określenia tej części budowli w celu ustalenia jej wartości dla potrzeb obliczania podstawy opodatkowania.

W komentarzach do przytoczonego przepisu wskazuje się, że pogląd wyrażony w orzecznictwie, zgodnie z którym część budowli wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej należy określić, dokonując ustalenia sposobu wykorzystania na ten cel procentowo, jest poglądem chybionym. Pogląd zaś, zgodnie z którym „część” dotyczy fizycznie wyodrębnionych części budowli, które z uwagi na specyfikę budowli mogą być posiadane przez podatnika.

Problem rodzi się również, na gruncie opodatkowania gruntów nabytych przez przedsiębiorcę na budowę budynków mieszkalnych z lokalami na sprzedaż. Powinny one być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą i opodatkowane od początku miesiąca następującego po miesiącu nabycia tej działki. W nawiązaniu do obowiązującego stanu prawnego, wskazuje się, że przez cały czas trwania budowy podatnikiem tak liczonego podatku jest spółka prowadząca budowę zaś w chwili gdy inwestycja zostanie zakończona, grunty te powinny być opodatkowane według stawek właściwych dla tzw. gruntów pozostałych. Wynika to z brzmienia art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy. Właściciele nowo wybudowanych mieszkań, jeśli wykupili je na własność, będą zobowiązani do płacenia podatku od gruntów, na których znajduje się budynek mieszkalny, od następnego miesiąca po miesiącu, w którym stali się właścicielami mieszkania, na zasadach określonych w art. 3 ust. 5 ustawy.

Nie każda budowla zatem, ale tylko taka, która jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy, budowla związana z prowadzeniem działalności gospodarczej to budowla będąca w posiadaniu przedsiębiorcy, chyba że nie jest i nie może być wykorzystywana do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Budowlą związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej nie musi już być taka, która służy prowadzeniu działalności – wskazuje to na to, iż wystarczającym jest, że będzie ona w posiadaniu przedsiębiorcy.

Marcin Rozbicki
młodszy konsultant podatkowy
marcin.rozbicki@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64 wew. 126

Skontaktuj się z naszą redakcją