Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

29. Nowe uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego  

   
Rozszerzenie uprawnień dla KNF zakłada projekt ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów: „Projekt rozwiązuje problemy związane z niedostateczną ochroną konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia KNF” (zob. uzasadnienie do projektu ustawy). Nowelizacja ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym część przepisów zacznie obowiązywać po 6 lub 12 miesiącach.
Proponowane zmiany mają związek ze stosowaniem wobec firm obowiązującego już rozporządzenia EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 4 lipca 2012 r., które dotyczy instrumentów pochodnych, będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym).

W świetle nowelizacji, uprawnienia Komisji do prowadzenia postępowania wyjaśniającego względem podmiotów, wobec których jest podejrzenie, że prowadzą działalność bez zezwolenia zostaną  rozszerzone na wszystkie sektory rynku finansowego. Ustawa zakłada również objęcie przedsiębiorców zawierających kontrakty pochodne nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego oraz wprowadzenie sankcji administracyjnych za niewdrożenie lub nienależyte wdrożenie rozporządzenia EMIR. Planuje się także wprowadzenie ustawowych wymogów, które będą warunkować możliwość wykonywania działalności w zakresie udzielania kredytów konsumenckich ze środków własnych pożyczkodawcy.

Ponadto przewidziano wprowadzenie nowych sankcji, wymogów i limitów dla firm, m.in. proponuje się wprowadzenie stałego limitu całkowitego kosztu kredytu z wyłączeniem odsetek na poziomie 25% całkowitej kwoty kredytu. W uzasadnieniu do projektu stwierdzono: „Mając na uwadze, że sektor pożyczek konsumenckich jest zróżnicowany, a zatem obejmuje również pożyczki udzielane na dłuższe okresy, zaproponowano dodatkowo limit całkowitego kosztu kredytu z wyłączeniem odsetek, w wysokości 30 proc., uzależniony od okresu kredytowania (mający zastosowanie w skali roku)”. Nowelizacja proponuje także szczegółowe określenie zasad dostępu, przekazywania oraz wymiany informacji o udzielonych kredytach przez banki oraz tzw. pożyczkodawców niebankowych.

Co więcej, zaostrzeniu ulec mają także sankcje karne za „gromadzenie bez zezwolenia środków finansowych innych osób, w celu obciążenia ich ryzykiem”.

Agata Strocka
Młodszy Konsultant Podatkowy
agata.strocka@isp-modzelewski.pl
nr telefonu: 22 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją