Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

3. Czy w wypadku sprzedaży przemiału PCV stosowane jest odwrotne obciążenie?

Od wprowadzenia do ustawy o podatku od towarów i usług sposobu rozliczenia podatku polegającego na odwrotnym obciążeniu niektórych kategorii towarów (tzw. reverse charge), często pojawiają się pytania odnośnie prawidłowej kwalifikacji danego materiału jako podlegającego odwrotnemu obciążeniu. Niejasności dotyczą także sprzedaży przemiału i odpadów plastikowych (PCV).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, a nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15. W myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera katalog odpadów przetwarzalnych (załącznik nr 11), które zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia. Przemiał i regranulat PVC o symbolu PKWiU 38.32.33.0 – Surowce wtórne z tworzyw sztucznych, został również wymieniony w załączniku nr 11 ustawy i w związku z tym do sprzedaży tych surowców art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy znajdzie zastosowanie.

Należy przy tym dokonać rozróżnienia pojęcia „przemiału” i „odpadów”. Ustawa nie definiuje powyższych pojęć, w związku z tym wymagane jest odniesienie się do znaczenia potocznego. Zgodnie z definicją wynikającą ze słownika języka polskiego PWN, odpad jest resztką surowca odpadająca przy produkowaniu czegoś lub pozostająca po wykorzystaniu czegoś. Z kolei przemiał jest to produkt otrzymany w wyniku przemielenia czegoś. Przenosząc powyższe na realia gospodarcze, sprzedaż odpadów będzie stanowiła na przykład sprzedaż kart plastikowych pokrytych farbą, lakierem etc. (materiał o odmiennej klasyfikacji PKWiU 38.11.55.0 – Odpady z tworzyw sztucznych), z kolei jeśli takie odpady zostaną przed sprzedażą w jakiś sposób przetworzone (przemielone), wtedy produkt będzie stanowił już przemiał PCV. Jednakże – podobnie jak w przypadku sprzedaży przemiału PCV – także w wypadku sprzedaży odpadów PCV należy stosować odwrotne obciążenie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, bowiem ta kategoria towarów również znajduje się w załączniku nr 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Bartłomiej Kurant
młodszy konsultant podatkowy
Bartłomiej.kurant@isp-modzelewski.pl
tel. 022 515 30 60 wew. 125

Szkolenie VAT 2015

 

Skontaktuj się z naszą redakcją