Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

4. Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Jak wynika ze stanowiska organów administracji podatkowej zmiana formy prawnej ze spółki komandytowo-akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 i nast. KSH nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Analiza przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana dalej ustawą z dnia 11 marca 2014 r.), a w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Również treść przepisów KSH oraz Ordynacji podatkowej wskazuje, że następstwo podatkowe związane jest ze zdarzeniami prawnymi określonymi m.in. jako przekształcenie osób prawnych. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową w trybie art. 551 KSH ma charakter sukcesji uniwersalnej. Oznacza to, że następca prawny wstępuje w zasadzie we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika. W procesie przekształcenia polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności nie dochodzi do rozwiązania, a w rezultacie do likwidacji spółki przekształcanej. Przekształcenie nie zmienia podmiotu, a jedynie typ spółki handlowej w obrębie tego samego podmiotu. W efekcie spółka przekształcona (powstała w wyniku przekształcenia), jest traktowana jako kontynuator swojego poprzednika i w związku z tym na spółkę przekształconą przechodzą wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego.

Prowadzi to do konkluzji, że w ramach przekształcenia następuje jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, zatem czynność taka nie stanowi ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2014 r.. Nie będzie więc miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zatem czynność przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co oznacza brak po stronie spółki przekształcanej jakichkolwiek konsekwencji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zwłaszcza brak obowiązku zapłaty tego podatku.

Marek Zagórski
młodszy konsultant podatkowy
marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

 

Skontaktuj się z naszą redakcją