Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

5. Prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 30 października 2014 r., (IPTPP4/443-609/14-3/ALN) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik od 1993 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  oraz Prywatny Gabinet Lekarski. Przedmiotem Jego działalności jest praktyka lekarska ogólna sklasyfikowana pod numerem PKD 86.21.Z. Działalności NZOZ i Prywatnego Gabinetu Lekarskiego prowadzona jest w budynkach będących własnością Wnioskodawcy, wprowadzonych do Ewidencji Środków Trwałych. Nie jest on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada majątek trwały w postaci m.in. nieruchomości, wyposażenia, urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu, których część została w pełni zamortyzowana, a część nadal podlega amortyzacji. NZOZ zatrudnia pracowników, posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. NZOZ oraz Prywatny Gabinet Lekarski stanowią zatem przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny. W 2014 r. podatnik zamierza wraz z córką i żoną utworzyć spółkę jawną i wnieść aportem do nowoutworzonej Spółki, całe prowadzone przeze Niego przedsiębiorstwo  jak również Prywatny Gabinet Lekarski, jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, a w zamian za wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa objąć udziały w spółce jawnej. Składniki majątku wniesione do spółki jawnej stanowić będą całość, przy użyciu której będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Podatnik będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej w zmienionej formie prawnej tj. jako wspólnik spółki jawnej. Od dnia 29.04.2011 r. podatnik był zobowiązany zainstalować kasę i skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Natomiast Spółka jawna nabędzie kasę fiskalną po przekroczeniu obrotu 20.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Organ podatkowy pokreślił, że zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Jak wynika z art. 22 § 2 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31. Zatem zdaniem organu wniesienie aportem przez osobę fizyczną – podatnika – przedsiębiorstwa do spółki jawnej powoduje, jak wskazano wyżej, sukcesję podatkową praw i obowiązków określonych w ustawie oraz jej przepisach wykonawczych. Należy zatem uznać, że spółka jawna – której podatnik będzie wspólnikiem w drodze wniesienia aportem przedsiębiorstwa – przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jakie przysługiwały i ciążyły na podatniku – zbywcy z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa w tym również obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Należy podkreślić, że ulga z tytułu zakupu kas rejestrujących dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, należy zatem stwierdzić, że prawo do skorzystania z ww. ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej, a co za tym idzie, w sytuacji wniesienia w drodze aportu przedsiębiorstwa, spółka przejmująca – jako następca prawny nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.  Z kolei sukcesja prawna polega na przeniesieniu wszelkich praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot.

Reasumując Spółka jawna, której podatnik będzie wspólnikiem – nabywająca przedsiębiorstwo podatnika w drodze aportu i tym samym przejmująca działalność w stosunku do której powstał już obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących – nie będzie miała prawa do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Spółka – której podatnik będzie wspólnikiem – jako następca prawny, na podstawie art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej – wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz jej przepisów wykonawczych. Oznacza to, że Spółka jawna „przejmie” istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, realizowany od dnia 29 kwietnia 2011 r. przez nabywane w drodze aportu przedsiębiorstwo. Mając na uwadze powyższe, Spółka będzie zobowiązana do rozpoczęcia ewidencji na kasie rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży. W konsekwencji, w stosunku do spółki jawnej nie będzie można mówić o powstającym po raz pierwszy obowiązku ewidencjonowania, a do tego właśnie obowiązku odnosi się unormowanie art. 111 ust. 4 ustawy.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesołowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Skontaktuj się z naszą redakcją