Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 277 – 8 grudnia 2014 r

 

6. Lokalny artysta jako indywidualny twórca na gruncie przepisów ustawy

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 maja 2014 r. – IPTPP1/443-117/14-4/MG zostało wskazane, że  zgodnie z art. 8 ust 1 – 3 ustawy o prawie autorskim, prawo takie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie braku – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

W interpretacji tej dokonano również wskazania cech, które aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać:

  • źródło w pracy człowieka (twórcy/artysty),
  • stanowić przejaw działalności twórczej,
  • posiadać indywidualny charakter.

W związku z powyższym katalogiem, problem interpretacyjny pojawia się, z dwiem ostatnimi cechami, gdyż posiadają one charakter czysto oceny. Dokonanie stwierdzenia, że utwór powinien stanowić efekt działalności o charakterze kreacyjnym – wskazuje na swojego charakteru oryginalność danego dzieła. Wskazuje się przy tym, na aspekt przedmiotowy –  utwór ten, powinienem być efektem działalności ludzkiego umysłu. Można powiedzieć, że utwór, jest efektem działalności ludzkiego umysłu, gdy powstał nowy wytwór intelektualny. Jednakże, jeżeli działalność charakteryzuje się rutyną, standardowym działaniem, lub typowym działanie (brak oryginalności), wtedy działanie takie, nie może być uznane za utwór ani tym bardziej objęte ochroną praw autorskich.

W nawiązaniu do powyższych cech charakterystycznych, wskazuje się, że „przejaw działalności twórczej” nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego dzieła jako przedmiotu prawa autorskiego. Koniecznym w takiej sytuacji jest aby dzieło takie posiadało indywidualny charakter, tzn. żeby cechował się indywidualnością. Musi zatem cechować go dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

Organ w powołanej interpretacji wskazał jaki przejaw działalności podlega ochronie z perspektywy praw autorskich, co wskazuje również na odczytanie kogo należy poczytywać za indywidualnego twórcę.

Zgodnie z powyższym, podmiot dokonujący tłumaczeń z już istniejącego utworu na dialekt Śląski – czyli działalność ma źródło w pracy człowieka oraz stanowi przejaw działalności twórczej – działalność ta charakteryzuje się działalnością twórczą (zgodnie z powołanymi powyżej przesłankami) oraz posiada indywidualny charakter – jako jedyny podmiot dokonuje tłumaczeń na dialekt śląski. Dlatego też, przejaw tego rodzaju działalności daje możliwość do stosowania preferencyjnych przepisów (dot. indywidualnego twórcy i artysty). Zgodnie z nimi od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z podatku zostały usługi kulturalne świadczone przez:

  1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;
  2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zwolnienie dotyczyć będzie usług indywidualnych twórców oraz artystów wykonawców. Twórcy, o których mowa w powołanym powyżej artykule, to m.in. malarze, pisarze, fotograficy, reżyserzy, lutnicy, kompozytorzy zaś za artystów wykonawców uważa się m.in. aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy a także inne osoby,  o których można powiedzieć, że w sposób twórczy przyczyniają się do powstania (artystycznego) wykonania.

Marcin Rozbicki
młodszy konsultant podatkowy
marcin.rozbicki@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64 wew. 126

 

Skontaktuj się z naszą redakcją