Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 336 – 25 stycznia 2016

 

 

 

Konferencja ISP

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Zmiany w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących –  czytaj więcej tekst nr 1
 • Wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. C-276/14 nie rozstrzyga o konieczności jakiejś „centralizacji” rozliczenia VAT w gminach –  czytaj więcej tekst nr 4
 • Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozszerzona definicja ubytków wyrobów akcyzowych –  czytaj więcej tekst nr 6
 • Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialności i spółka komandytowa to podmioty powiązane?  –  czytaj więcej tekst nr 11
 • Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych –  czytaj więcej tekst nr 14
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących –  czytaj więcej tekst nr 17

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czym jest interpretacja przepisów prawa podatkowego?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zmiany w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. – Łukasz Sawczuk
2. Jak należy postąpić w przypadku odnalezienia faktur z poprzednich miesięcy od których nie odliczono podatku? Czy należy odliczyć podatek na bieżąco czy też dokonać korekty deklaracji? – Marcin Szymocha
3. Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego – potwierdzenie zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT czynnego – Wojciech Safian
4. Wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. C-276/14 nie rozstrzyga o konieczności jakiejś „centralizacji” rozliczenia VAT w gminach – Witold Modzelewski
5. Zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote dla potrzeb importu usług – dr Joanna Kiszka

AKCYZA

6. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozszerzona definicja ubytków wyrobów akcyzowych – Marek Zagórski
7. Co oznacza pojęcie „zużycie” na potrzeby ustawy o podatku akcyzowym? – Andrzej Dembiński
 

PODATKI DOCHODOWE

8. Za 2016 r. firma przewiduje dochód. W trzech poprzednich latach miała straty. Czy może za 2016 nie opłacać zaliczek jeśli wiadomo, że straty z lat poprzednich zrównoważą ten dochód do zera? – Marcin Szymocha
9. Czy czynsz inicjalny w leasingu operacyjnym należy rozliczać w czasie? – Wojciech Safian
10. Sposób ustalania wysokości dochodów nieujawnionych – Michał Rosa
11. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialności i spółka komandytowa to podmioty powiązane? – Andrzej Łukiańczuk
12. Nowa klauzula antyabuzywna dotycząca zwolnień z opodatkowania dywidend – dr Joanna Kiszka
13. Czy zapłacony za osobę trzecią podatek u źródła zwiększa wartość początkową licencji? – Andrzej Łukiańczuk

INNE PODATKI

14. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych – Malwina Sik
15. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych – Marek Zagórski
16. Dowód z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości – Jacek Budziszewski

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

17. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – Malwina Sik

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczące wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego – Łukasz Sawczuk  
19. Nowe zasady obliczania odsetek od zaległości podatkowych – Jacek Budziszewski
20. Wsparcie w postaci ulg podatkowych dla działalności innowacyjnej od 2017 r. – Piotr Zyśk
21. Możliwość wszczęcia postępowania podatkowego po złożeniu przez podatnika deklaracji lub korekty deklaracji, w której w całości uwzględnił nieprawidłowości ujawnione w wyniku przeprowadzonej kontroli – Andrzej Dembiński

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko – rosyjskie: czy należy przenieść broń atomową NATO z Niemiec do Polski ? Witold Modzelewski

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

 1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 25 stycznia 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czym jest interpretacja przepisów prawa podatkowego?

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule tylko pozornie jest prosta: interpretacją jest ustalenie prawnej treści konkretnego przepisu prawa podatkowego, czyli zrozumienie jego  normatywnego znaczenia. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa, w tym zwłaszcza podatkowego, nie zawsze zawierają treści normatywne, czyli nakazy, zakazy lub uprawnienia adresowane do kogokolwiek. Sądzę jednak, że zgodnie z wielowiekową tradycją wiedzy o prawie, należy rozróżnić:

 1. bezpośrednie odczytanie treści przepisu, która treść jest jasna, nie budząca wątpliwości i nie wymagająca interpretacji (clara non interpretanda) – tu nie mamy do czynienia z „interpretacją” przepisów prawa,
 2. ustalenie normatywnej treści przepisu, która może być różnie rozumiana ze względu na: rozbieżność poglądów na ten temat: w tym przypadku mamy do czynienia z ustaleniem treści przepisu w wyniku jego interpretacji, choć wynik tej czynności nie musi być jeden: może być wiele wariantów treściowych owej czynności (pluralizm poglądów interpretacyjnych),
 3. określenie zasady ogólnej wynikającej z treści aktu prawotwórczego, a zwłaszcza ustawy wprowadzającej określony podatek, wynikającej z ogółu przepisów tego aktu (maxima legis); jest to czynność będąca czymś więcej niż „interpretacją” konkretnego przepisu – choć mieści się jeszcze w szerokich granicach tego pojęcia,
 4. określenie zasady ogólnej wynikającej z całości prawodawstwa podatkowego, jego zasad ogólnych, wynikających z treści poszczególnych aktów prawotwórczych, interpretacji przepisów, judykatury i nauki prawa (maxima iuris) – jest to czynność daleko wykraczająca poza „interpretację” konkretnych przepisów, lecz nie może prowadzić do sprzecznych wniosków z ich treści.

Również nasz polski ustawodawca wprowadził pojęcie „interpretacji przepisów prawa podatkowego” w Ordynacji podatkowej, przy czym nie definiuje, co przez to rozumieć, dzieląc jednocześnie wydawane przez siebie akty interpretacyjne na „ogólne” i „indywidualne”, co ze swej istoty jest sprzeczne z czynnościami interpretacyjnymi w wykonywaniu władzy wykonawczej. Dlaczego? Bo każdy publiczny akt władzy wykonawczej, w którym interpretuje się przepisy prawa, ma z istoty charakter „ogólny”, niezależnie od tego, czy jest wydany na wniosek w związku z określonym indywidualnie stanem faktycznym czy też nie. Obiektywnie rzecz biorąc nie istnieje jakakolwiek „interpretacja indywidualna” władzy wykonawczej, względnie jej wydanie jest bezsprzecznie niekonstytucyjne, gdyż organy władzy nie mogą indywidualizować rozumienia treści przepisu od strony podmiotowej (zasada równości wobec prawa i legalizmu działania organów państwa).

W przepisach Ordynacji podatkowej dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego zamieszczono nakaz „uwzględniania” przez organ wydający interpretacje ogólne orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i TSUE. Od lat budzi pytanie: co należy przez to rozumieć? Przecież akty interpretacyjne wydane przez ministra finansów poprzedzają z istoty powtarzanie jakiegokolwiek orzecznictwa krajowego na temat danego przepisu, a wyroki dotyczące innych lub uchylonych już przepisów nie mogą mieć istotnego prawnie charakteru. Co najwyżej może to dotyczyć wyroków TSUE, ale pod warunkiem, że uznajemy ich pierwszeństwo w stosunku do prawa krajowego, co na gruncie obecnej Konstytucji jest co najmniej dyskusyjne.

Należy jednak zauważyć, że trwająca już od dziesięciu lat twórczość ministra finansów na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w formie tzw. interpretacji indywidualnych nie ma nic wspólnego z … interpretacją przepisów. Jest to rodzaj zgaduj zgaduli: wnioskodawca wyraża jakiś pogląd prawny, często mniemający nawet związku z treścią interpretowanego (jakoby) przepisu, a minister finansów (w rzeczywistości jeden z dyrektorów izb skarbowych) albo zgadza się (jak dobre panisko) z tymi „poglądami”, albo mówi „pudło” i wyraża swój pogląd, który też nie musi mieć nic  wspólnego z treścią przepisu.

Należy bowiem zdecydowanie odróżnić „interpretację przepisów” od wyrażania poglądów prawnych, które nie muszą mieć nic wspólnego z ich treścią. Poglądy prawne de lege lata mogą oczywiście wchodzić w zakres pojęcia interpretacji przepisów podatkowych, ale nie muszą: mogą dotyczyć treści orzecznictwa a nawet interpretacji urzędowych jako takich. Gdy dotyczą konkretnych przepisów, a ich treść jest  opowiedzeniem się za jedną z możliwych interpretacji ich treści, wówczas pogląd prawny może być „trafny” lub „nietrafny” – w zależności od zajmowanego przez autorów stanowiska, ale zachowanie zgodnie z „nietrafnym” poglądem nie ma nic wspólnego z bezprawnością jego działania. I tu dochodzimy do istoty działalności interpretacyjnej zarówno władzy wykonawczej, jak i podmiotów prawa podatkowego (podatników, płatników, inkasentów sukcesorów prawnopodatkowych itp.): każdy obywatel ma podmiotowe prawo do interpretacji przepisów prawa podatkowego tam gdzie jest to konieczne, gdy należy to do istoty praw obywatelskich: mówiąc po prostu obywatel ma prawo mieć swoje poglądy prawne również o charakterze interpretacyjnym. Również władza wykonawcza a także sądownicza może mieć poglądy prawne, ale nie może narzucać ich, gdy pogląd prawny obywatela mieści się w granicach dopuszczalnej interpretacji przepisów prawa. Władza musi szanować interpretację prawa dokonaną przez obywatela, a to, co się dzieje na podstawie Ordynacji podatkowej, nie ma z tym nic wspólnego.

       
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT - zmiany 2016

 

Skontaktuj się z naszą redakcją