Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 338 – 8 lutego 2016

 

 

 

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: zwiększenie efektywności fiskalnej systemu podatkowego w latach 2016-2019

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. W jaki sposób podatnik może sprawdzić czy dostawca towaru odprowadził podatek należny dotyczący ich transakcji? – Marcin Szymocha
2. Nowy obowiązek związany z podziałem kwot podatku naliczonego – Jacek Budziszewski
3. Zmiany w ustawie VAT dotyczące odsetek od zaległości z tytułu importu towarów od 1 stycznia 2016 r. – Michał Rosa
4. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku umowy barterowej – Andrzej Dembiński  
5. Czy zakup usługi „organizacja konferencji” opodatkowanej 23% stawką podatku uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w całości? – Marcin Szymocha
6. VAT uszczelniony, czyli na Świętokrzyskiej bez zmian – Witold Modzelewski
7. Darowizna dokonana przez spółkę z o.o. na rzecz fundacji a możliwość odliczenia VAT – Oliwia Mórawska
8. Możliwość odliczenia podatku naliczonego do zakupu campera – Andrzej Dembiński  

AKCYZA

9. Składanie zabezpieczeń akcyzowych – nowy obowiązek pośredniczących podmiotów tytoniowych – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

10. Czy udostępnienie pracownikom kawy i herbaty skutkuje powstaniem u nich przychodu podatkowego? – Andrzej Łukiańczuk
11. Zwiększenie wartości początkowej wytworzonego środka trwałego o wynagrodzenie pracowników – Wojciech Safian
12. Zajęcia antystresowe nie stanowią przychodu pracownika – Małgorzata Słomka
13. Koszty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodów – Wojciech Safian
14. Naprawa powypadkowa samochodu firmowego – Małgorzata Słomka
15. Czy przekazanie składników majątku obrotowego z centrali do zakładu zagranicznego skutkuje powstaniem przychodu? – Andrzej Łukiańczuk
16. Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek ubezpieczenia NNW opłaconych na rzecz pracowników – dr Joanna Kiszka
17. Opodatkowanie przychodów z tytułu dzierżawy gruntów należących do wspólnoty gruntowej – Jacek Budziszewski

INNE PODATKI

18. Podatek od sprzedaży detalicznej może mieć duży wpływ na rynek franczyzowy – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

19. Czym jest klauzula obejścia prawa podatkowego? – Oliwia Mórawska
20. Zmiany dot. uznawania praktyki kandydatów na doradców podatkowych – Piotr Zyśk

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

21. Szkice polsko-rosyjskie: wciąż oddalamy się

 

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

 1. Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.
 2. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika
 3. Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

 

IV. OGŁOSZENIE – AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 8 lutego 2016 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: zwiększenie efektywności fiskalnej systemu podatkowego w latach 2016-2019.

Strategicznym celem polityki podatkowej nowego rządu jest trwałe zwiększenie dochodów budżetu państwa o kwotę stanowiącą równowartość 3% PKB: dodatkowa kwota tych dochodów przeznaczona będzie przede wszystkim na realizację najważniejszych zapowiedzi wyborczych, a przede wszystkim Programu 500+, podwyższeniu kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 8 tys. zł oraz skrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (dotacje do FUS i Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS). Trwałe i szybkie zwiększenie dochodów budżetu państwa jest zadaniem w pełni realnym i może być zrealizowane już w 2016 roku (przyrost o kwotę stanowiącą równowartość 1,8% PKB) a docelowy przyrost łącznie za te dwa lata powinien wynieść do 3% PKB co można osiągnąć w 2017 roku. Zależy to bardziej od szybkiej realizacji głębokich zmian w systemie podatkowym, które zapowiadano w czasie kampanii wyborczej, a przede wszystkim:

 1. uchwalenia w ciągu pierwszych 100 dni rządu nowego prawa regulującego trzy najważniejsze podatki, gdzie spadek efektywności fiskalnej systemu podatkowego jest najwyższy. Dotyczy to nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz głębokich nowelizacji ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku akcyzowym: projekty tych ustaw są gotowe, należy je uchwalić w grudniu lub styczniu 2016 r. – wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.: przyrost dochodów budżetowych z tego tytułu wyniesie około 24 mld zł.,
 2. uchwalenie w tym samym czasie nowych podatków: od sprzedaży detalicznej w sklepach wielkopowierzchniowych oraz podatku transakcyjnym od instytucji finansowych. Projekty są gotowe, a przy postulowanej przez polski sektor handlowy zmianie – w przypadku pierwszej ustawy – koncepcji stawek z proporcjonalnej na progresywną (0,5% do 4% albo 6%) dochody budżetowe z tych dwóch podatków w przypadku ich wprowadzenia od dnia 1 marca 2016 r. wyniosą łącznie do 4,5 mld zł (1,4 mld zł podatek transakcyjny albo 3,1 mld zł). W przypadku zmiany koncepcji opodatkowania instytucji finansowych na podatek od aktywów (istnieje również projekt tej ustawy), kwota dochodów z tego podatku może zwiększyć się do około 3 mld zł, czyli łączny wzrost dochodów może wynosić do 6 mld zł pod warunkiem wejścia w życie tych podatków od dnia 1 marca 2016 r.,
 3. zmiana w ustroju, struktury organizacyjnej oraz systemu kompetencji organów podatkowych, które usprawnią i unowocześnią sposób działania rządowej administracji podatkowej, które są w stanie głębokiego kryzysu organizacyjnego i personalnego. Istnieją obecnie faktycznie trzy niezależne od siebie piony tej administracji:
 • urzędy i izby skarbowe (naczelnicy i dyrektorzy),
 • urzędy i izby celne (naczelnicy i dyrektorzy),
 • urzędy kontroli skarbowej (dyrektorzy),

których organizację świadomie lub nieświadomie komplikowano, łącząc organizacyjnie i finansowo urzędy celne z izbami celnymi, a wcześniej urzędy skarbowe z izbami skarbowymi. Był to największy historyczny błąd, nie tylko organizacyjny ale również prawny: połączenie to narusza art. 178 Konstytucji RP (zasada instancyjności). Należy w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. przygotować koncepcję kompleksowej przebudowy administracji podatkowej, aby mogła w sposób efektywny wykonywać swoje obowiązki. Zmiany te nie dają nigdy szybkiego efektu fiskalnego, bo „poboru podatków” dokonują przecież podatnicy i płatnicy, a rolą organów jest nadzór nad tym procesem i selektywne z istoty kontrole organu postępowań podatkowych oraz czynności egzekucyjne, których podstawą są głównie deklaracje składane przez podatników i płatników. Zmiany w tym zakresie powinny być wprowadzane stopniowo od dnia 1 marca do dnia 1 czerwca 2016 r., przy czym ich bezpośredni skutek fiskalny jest trudny do określenia, bo o wielkości dochodów decydują przede wszystkim sami podatnicy i jakość stosowanego przez nich prawa, którego obecny poziom sięgnął dna. Od administracji skarbowej zależy:

 • wielkość dokonywanych zwrotów podatku, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług; w 2013 r. zwrócono ok. 80 mld zł, w 2014 r. ponad 86 mld zł i w 2015 r. może być to nawet kwota większa niż 90 mld zł, z czego około 20% (może więcej) stanowi wyłudzenia i zwroty nienależne: tu jest najwięcej do zrobienia,
 • kontrola zorganizowanych działań mających na celu uchylanie się od podatku dochodowego, akcyzy i podatku od towarów i usług: to przede wszystkim rola urzędów kontroli skarbowej (VAT i podatek dochodowy) oraz służby celnej (akcyza) – tu można osiągnąć szybkie efekty fiskalne, ale po zmianie przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), efektywność tych działań wyniesie do 3 mld zł w 2016 r.

Należy również odnieść się do swoistej mitologii systemu podatkowego, gdzie jako główną przyczynę obecnego kryzysu dochodów budżetowych postrzega się w czymś co nazywa się „niską ściągalnością” podatków. Wyjaśnijmy więc:

 • podatków nikt „nie ściąga”, płacą je sami podatnicy i płatnicy. Jeśli przepisy prawa pozwalają nie płacić (np. nie płaci podatku od towarów i usług cała branża stalowa od dnia 1 października 2013 r.), nikt nie może mieć pretensji o to, że spadają dochody budżetowe,
 • podatki są polem działania międzynarodowego biznesu optymalizacyjnego, który we współdziałaniu z innymi państwami, np. Luksemburgiem, działa na szkodę Państwa Polskiego, a władza nie tylko tolerowała te działania, lecz nawet wspierała firmy zajmujące się tym biznesem,
 • przepisy prawa podatkowego tworzone są faktycznie przez grupy lobbystów i służący im biznes optymalizacyjny, czego najlepszym przykładem jest kariera w ustawodawstwie tzw. odwrotnego obciążenia, będącego w istocie stawką 0% podatku od towarów i usług.

Czas z tym skończyć.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Uniwersytet Warszawski
Członek Narodowej Rady Rozwoju

 

VAT w 2016 roku

 

Skontaktuj się z naszą redakcją