Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 351 – 9 maja 2016

                  
PODATKI DOCHODOWE

9. Kiedy powstaje strata podatkowa w środkach pieniężnych?

Strata podatkowa w środkach pieniężnych powstaje w dacie ujęcia jej w księgach rachunkowych jako koszt pod warunkiem prawidłowego udokumentowania.Zasady kwalifikowania ponoszonych przez podatników wydatków do ich kosztów uzyskania przychodów wskazuje treść art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak wynika z art. 15 ust. 4 ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. W przypadku zaś kosztów pośrednich, stosownie do treści art. 15 ust. 4d i 4e tej ustawy, koszty takie potrącalne są w dacie ich poniesienia, za którą uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) lub na podstawie innego dowodu.

Choć powołana ustawa nie definiuje, które z wydatków ponoszonych przez podatnika podlegają uznaniu za koszty bezpośrednie, które zaś za koszty pośrednie, to jednak uznać należy, że strata z środkach pieniężnych (składnikach majątku obrotowego) stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami. Momentem zaliczenia kosztów z tytułu straty w majątku obrotowym jest dzień ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy).

Należy jednak wskazać, że zaliczenie straty w środkach pieniężnych możliwe jest pod warunkiem prawidłowego udokumentowania. Przepisy ustawy nie określają sposobu udokumentowania straty w środkach pieniężnych ani też momentu zaliczenia straty do kosztów uzyskania przychodu. W opinii autora, posługując się wykładnią systemową, należy wskazać, że takim momentem może być udokumentowanie straty postanowieniem sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Skontaktuj się z naszą redakcją