Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 351 – 9 maja 2016

10. Strój sportowy dla pracownika z logo firmy jako przychód

Przekazanie przez Spółkę (pracodawcę) pracownikowi ubioru sportowego z logo Spółki stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.Do przychodów pracownika zaliczane są wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, tj. wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę lub umowy o podobnym charakterze oraz wszystkie inne przychody, niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli wiążą się z faktem nawiązania stosunku pracy. Zatem przekazanie przez Spółkę (pracodawcę) pracownikowi ubioru sportowego z logo Spółki stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu (nie ma tu w szczególności zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wartość pieniężną tego świadczenia określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Oznacza to w praktyce, że Spółka może przyjąć dla określenia wartości pieniężnej przekazanego ubioru sportowego cenę jego nabycia, o ile nie odbiega od wartości rynkowej.
Wartość otrzymanego przez pracownika świadczenia będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne; nie ma tu zastosowania w szczególności  wyłączenie z podstawy wymiaru składek określone w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr wpisu 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
(022) 517 30 64

 

Skontaktuj się z naszą redakcją