Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 351 – 9 maja 2016

15. Nabycie usług doradczych związanych z nabyciem akcji – moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi doradcze związane z nabyciem akcji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jak stwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2016 r. (IBPB-1-3/4510-351/16/PC) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2010 r. (ITPB3/423-756d/09/DK) kosztów obsługi prawnej na etapie podejmowania decyzji o zakupie udziałów nie można traktować jako wydatków na nabycie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ pojęcie „wydatki na nabycie” oznacza koszty bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, tj. takie, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie, np. zapłacona cena, opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego, opłata skarbowa. Takiego charakteru nie można przypisać spornym usługom prawnym, które należy zakwalifikować jako koszty mające związek z prowadzoną przez spółką działalnością oraz planowanymi przedsięwzięciami. W związku z powyższym koszty przedmiotowych usług doradczych związanych ze zbyciem, jak i objęciem akcji powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w latach, w których poszczególne wydatki zostały/zostaną ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na podstawie otrzymanej przez spółkę faktury.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nabyte usługi doradcze związane z nabyciem akcji stanowią koszty pośrednie i powinny być ujęte w kosztach w momencie ich poniesienia.
Wojciech Safian
Konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348

 

Skontaktuj się z naszą redakcją