Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 351 – 9 maja 2016

 

 

INSTRUKCJE PODATKOWE

 

 

Uniwersalna Instrukcja rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.

 

W dniu 29 września 2015 r.  został ogłoszony długo oczekiwany  wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący podmiotowości gminnych jednostek budżetowych w podatku VAT (C-276/14). Orzeczenie to zasadniczo zmieni sposób dokumentowania, ewidencjonowania, deklarowania i rozliczania tego podatku przez jednostki samorządu terytorialnego. To kluczowy wyrok, który pozwoli jednostkom samorządu terytorialnego odzyskać część zapłaconego podatku od towarów i usług nawet z ostatnich 5 lat. Zgodnie z tym wyrokiem oraz z wcześniejszą  uchwałą NSA z dnia 24 czerwca  2013 r. tylko gmina, powiat jako osoby prawne są wyłącznie podatnikami tego podatku.

Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2016 r. podatnicy, w tym jednostki samorządu terytorialnego obowiązani są opracować nową proporcję „prewspółczynnik” , który określi wielkość podatku naliczonego.

Wobec powyższych uwarunkowań prawnych, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, muszą dokonać znaczących zmian w sposobie obecnego rozliczania podatku. W celu sprawnego przeprowadzenia powyższej operacji, Instytut Studiów Podatkowych przygotował nową wersję: „Uniwersalnej Instrukcji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego  w związku z uchwałą NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. ” uwzględniającą powyższy wyrok oraz projekt Rozporządzenia MF w sprawie obliczania prewspółczynnika VAT dla jednostek samorządu terytorialnego.

Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie licencji przez Instytut Studiów Podatkowych. Po zaakceptowaniu umowy i przesłaniu jej na adres ISP, Instrukcja przekazywana jest nabywcy w formie elektronicznej – pliku PDF.

Instrukcję można nabyć poprzez załączony formularz zamówienia. Dla Czytelników Serwisu Doradztwa Podatkowego przewidzieliśmy specjalny  rabat.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji (telefon kontaktowy 22 517 30 86,  e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl).

 

Andrzej Sarna
Dyrektor ds. marketingu

Pobierz formularz zamówienia   

 

 

 


 

 

Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika

 

Od niedawna weszły w życie rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu dostawy towarów używanych, w tym dotyczące zbycia przez podatników ich majątku trwałego. Do końca 2013 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwalniał z podatku dostawę zdecydowanej większości ruchomych towarów używanych, przy nabyciu których dostawca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zwolnienie to znacznie zawężono tylko do towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia. Oznacza to, że praktycznie cały majątek zbywany przez podatnika musi być opodatkowany w chwili zbycia.

Jednocześnie uległy zasadniczej zmianie zasady opodatkowania sprzedaży rzeczy używanych w wyniku nowelizacji art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli procedury VAT-marża. Podstawową cechą procedury VAT-marża jest opodatkowanie marży rozumianej jako różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. W przeciwieństwie do zasad ogólnych, nie jest więc w tej procedurze opodatkowana całkowita kwota uzyskana w wyniku sprzedaży. Stosowanie procedury VAT-marża jest korzystniejsze, gdyż pozwala na faktyczne opodatkowanie wyłącznie marży z tytułu tej czynności.

W związku ze wspomnianymi powyżej zmianami Instytut Studiów Podatkowych opracował zawarte w nowej Instrukcji podatkowej p.t. „Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika” modele postępowania dotyczące podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, które zapewniają legalne zminimalizowanie obciążeń podatkowych w przypadku zbycia towarów używanych.

Instrukcję można nabyć poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zamówienia.

W przypadku potrzeby udzielenia wszelkich informacji w powyższym zakresie pozostaję do Państwa dyspozycji pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl.

Andrzej Sarna
Dyrektor ds. marketingu

 

Pobierz Formularz zamówienia

          

 


 

 

Wzorcowy Regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady ustalania przychodu pracowników w przypadku nieodpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych.

W odpowiedzi na prośby naszych Klientów oraz docierające sygnały o wymaganiu przez organy podatkowe do przedkładania w toku prowadzonych kontroli podatkowych regulaminów wykorzystywania samochodów służbowych Instytut Studiów Podatkowych przygotował nowy produkt dotyczący wykorzystywania przez pracowników do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia. Produkt pod nazwą „Wzorcowy regulamin w zakresie udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia” składa się z trzech regulaminów:

  1. „Wzorcowego regulaminu w zakresie nieodpłatnego udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia WRS 03”,
  2. „Wzorcowego regulaminu w zakresie częściowo odpłatnego udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia WRS 04”,
  3. „Wzorcowego regulaminu w zakresie odpłatnego udostępniania pracownikom do celów prywatnych samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia WRS 05”.

Nabywca ma zatem możliwość wyboru regulaminu najlepiej odpowiadającego  Jego indywidualnym potrzebom oraz sposobom wykorzystywania samochodów w firmie.

Wprowadzenie jednego z trzech powyższych regulaminów w Państwa przedsiębiorstwie pozwala na wdrożenie przejrzystych zasad wykorzystywania samochodów służbowych, a przede wszystkim na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Regulamin – oprócz zmniejszenia ryzyka podatkowego – zmniejsza także ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej przez kadrę zarządzającą i odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe, ponieważ jest dokumentem potwierdzającym wydanie poleceń służbowych w zakresie zgodnego z prawem użytkowania samochodów służbowych.
Każdy regulamin zawiera kompletną i przejrzystą procedurę postępowania zarówno dla służb księgowych oraz kadrowych Przedsiębiorcy, jak również pracowników wykorzystujących samochody służbowe do celów prywatnych. Ponadto – w formie załączników – posiada wzory dokumentów pozwalających na jego prawidłowe wdrożenie.

Wzorcowy Regulamin jest udostępniany na podstawie umowy licencyjnej zapewniającej aktualizację tego dokumentu w przypadku zmian przepisów prawa podatkowego.  Dokument ten można nabyć poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zamówienia.

Instytut opracował również „Opinię prawną w zakresie prawidłowego rozliczenia podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku z użytkowaniem samochodów służbowych.” W Opinii udzielono odpowiedzi na ponad 50 pytań zgłoszonych Instytutowi w zakresie tej tematyki.

Jednocześnie przypominamy, że w ofercie Instytutu znajdują się opracowane wcześniej „Wzorcowy Regulamin Wewnętrzny dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów dla potrzeb działalności gospodarczej”, który jest niezbędny dla prawidłowego i bezpiecznego wdrożenia zasad dotyczących pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi na podstawie deklaracji VAT-26 oraz „Wzorcowy Regulamin dotyczący użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji, które wykorzystywane są do celów działalności gospodarczej lub celów prywatnych od dnia 1 kwietnia 2014 r.”, który jest niezbędny dla prawidłowego i bezpiecznego wdrożenia zarówno nowych zasad obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2014 r. w podatku od towarów i usług.

 

W przypadku potrzeby udzielenia wszelkich informacji w powyższym zakresie pozostaję do Państwa dyspozycji pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl.
Andrzej Sarna
Dyrektor ds. marketingu

Pobierz formularz zamówienia

 

   

Skontaktuj się z naszą redakcją