Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 352 – 16 maja 2016

13. Źródło przychodów z dzierżawy znaku towarowego

Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać – po spełnieniu innych wymogów ustawowych – jedynie te przychody uzyskiwane przez podatnika, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lub najem, podnajem, poddzierżawa, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 26 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-170/16/ZK rozpatrzył sprawę dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów z dzierżawy znaku towarowego.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz posiada wyłączne prawo (prawo majątkowe) do znaku towarowego słownego, zarejestrowanego w OHIM. Jest to majątek prywatny podatnika. W dniu 1 kwietnia 2014 r. podatnik zawarł ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę dzierżawy w zakresie posługiwania się przez spółkę ww. znakiem towarowym. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Zgodnie z ww. umową spółka jest zobowiązana do cyklicznego płacenia czynszu dzierżawnego podatnikowi w pieniądzu polskim.

Organ podatkowy wskazał opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać jedynie przychody uzyskiwane przez podatników (niebędących osobami duchownymi) z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przy czym, kwalifikacji uzyskiwanych przez podatników przychodów (niezależnie do wybranej formy opodatkowania) należy dokonywać na podstawie przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji organ podatkowy stwierdził, iż opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać – po spełnieniu innych wymogów ustawowych – jedynie te przychody uzyskiwane przez podatnika, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lub najem, podnajem, poddzierżawa (…), o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Brak jest zatem  w ocenie organu podatkowego podstaw prawnych do opodatkowywania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym zatem także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania znaku towarowego. Przychody te, podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego dochód z praw majątkowych łączy się z pozostałymi dochodami i wykazuje w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy.

Reasumując należy uznać, że czynsz, który podatnik otrzymuje na podstawie przedmiotowej umowy dzierżawy stanowi przychód z tytułu udzielania prawa do używania znaku towarowego, tj. przychód z praw majątkowych, o którym mowa w cytowanym art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak jest zatem możliwości opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesołowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Skontaktuj się z naszą redakcją