Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 352 – 16 maja 2016

16. Czy nieściągalna wierzytelność odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu?

Wierzytelności z tytułu odsetek bankowych nie są zarachowywane jako przychody należne, co oznacza, że straty z tytułu nieściągalności wierzytelności odsetkowej (nieściągalne wierzytelności odsetkowe) nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu.Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2.

Wierzytelności z tytułu odsetek bankowych nie są zarachowywane jako przychody należne, co oznacza, że straty z tytułu nieściągalności wierzytelności odsetkowej (nieściągalne wierzytelności odsetkowe) nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu u podatnika nawet w przypadku udokumentowania nieściągalności zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:
1)  postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sądu o:

  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub
  • umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a, lub
  • zakończeniu postępowania upadłościowego, albo,

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności odsetkowej we wskazany powyżej sposób nie jest dostatecznym warunkiem do zaliczenia tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów ze względu na brak wystąpienia przychodu należnego z tytułu wierzytelności odsetkowej.
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Skontaktuj się z naszą redakcją