Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 352 – 16 maja 2016

                 
                          
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług aportu wierzytelności do spółki komandytowej przez osobę fizyczną

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie opodatkowania podatkiem od towarów i usług aportu wierzytelności do spółki komandytowej przez osobę fizyczną. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na podstawie art. 2 pkt 6 tej ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 509 § 1 kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Zgodnie z art. 510 § 1 kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Zatem istotą przelewu wierzytelności jest umowa zawierana przez wierzyciela z osobą trzecią, wskutek której ta osoba trzecia nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność.  W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności. Należy zauważyć, że wierzytelność jest prawem jednego podmiotu do żądania od drugiego podmiotu pewnego zachowania się zwanego świadczeniem (wyrażalnym pieniężnie). Stanowi ona zatem prawo majątkowe. Zatem wierzytelność nie stanowi towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji wniesienie aportem wierzytelności do spółki komandytowej nie stanowi odpłatnego dostawy towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 4 października 2011 r. (I FSK 537/11) zbycie wierzytelności nie stanowi świadczenia usługi, gdyż jest ono przejawem wykonania prawa własności w stosunku do wierzytelności powstałej z innego tytułu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wniesienie przez osobę fizyczną aportem do spółki komandytowej wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobny pogląd wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2016 r. (IBPP2/4512-171/16/ICz) stwierdził, że aport wierzytelności do spółki komandytowej, nabytej uprzednio od innego podmiotu w drodze darowizny pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ czynność ta nie stanowi ani dostawy towarów ani świadczenia usług.

Podsumowując, wniesienie przez osobę fizyczną aportem do spółki komandytowej wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Wojciech Safian
Konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348

Skontaktuj się z naszą redakcją