Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 352 – 16 maja 2016

INNE PODATKI

19. Modernizacja budowli – podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Podstawą opodatkowania budowli w danym roku podatkowym jest wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego. Zmiana takiej wartości w trakcie roku podatkowego (np. 2015 r.) nie powinna wpływać na wysokość podstawy opodatkowania w roku, w którym doszło do takiej zmiany (2015 r.), tylko od 1 stycznia następnego roku podatkowego (1 stycznia 2016 r.).Podstawę opodatkowania stanowi dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwana dalej „ustawą”).
Jednocześnie obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (art. 6 ust. 1 ustawy).

Zatem mogą powstać wątpliwości czy zwiększenie wartości początkowej budowli dokonane w trakcie roku podatkowego skutkuje zwiększeniem podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie (modernizacja), czy od 1 stycznia następnego roku podatkowego.

W sprawie rozpatrywanej przez WSA w Krakowie (wyrok z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. I SA/Kr 1695/15) budowa została faktycznie zakończona (15 grudnia 2014), niezależnie od trwających formalności związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie. Decyzja na użytkowanie całej inwestycji w tym placu została wydana 6 marca 2015 r. Wobec powyższego zwiększenie wartości początkowej środka trwałego ze względu na jego ulepszenie (modernizację) mogło nastąpić po tej dacie. Skutkiem powyższych ustaleń, będzie przesunięcie w czasie konieczności zapłaty podatku od podwyższonej wartości budowli, pomimo że obowiązek podatkowy powstał 1 stycznia 2015 r. Zatem podatnik na dzień 1 stycznia 2015 roku podatkowego powinien ustalić wartość początkową budowli stanowiącą podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości (ponieważ budowa została faktycznie zakończona 15 grudnia 2014 r). Natomiast modernizacja budowli zakończona 6 marca 2015 r. powinna wywoływać skutki podatkowe w podatku od nieruchomości dopiero od dnia 1 stycznia następnego roku podatkowego, tj. 1 stycznia 2016 r.

Podsumowując w przypadku zmiany wartości budowli w trakcie roku podatkowego nie ma potrzeby składania korekty deklaracji. Wysokość opodatkowania budowli uzależniona jest wyłącznie od wartości początkowej ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego. 
Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Skontaktuj się z naszą redakcją