Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 352 – 16 maja 2016

2. Rozłożenie należności na raty a podatek od towarów i usług

Rozłożenie należności na raty stanowi odrębną usługę finansową zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38.Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. za odpłatne świadczenie usług uznaje się nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 tej ustawy zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Problem skutków rozłożenia należności na raty w kontekście podatku od towarów i usług został poruszony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2015 r., ILPP1/443-1113/14-2/TK. Organ przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, który stwierdził, że rozłożenie płatności na raty należy traktować jako odrębną usługę finansową korzystającą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38: „Z opisu sprawy wynika, że Gmina na wniosek beneficjentów, zamierza odpłatnie ustanowić służebność gruntową i służebność przesyłu. Służebność będzie ustalona w formie aktu notarialnego na czas nieokreślony, za którą będzie ustalona jednorazowa opłata, która zgodnie z ustaleniami stron będzie płatna w sześciu ratach. (…)

W świetle powyższego należy przyjąć, że w opisanej we wniosku sytuacji spełnione zostały przesłanki dla uznania czynności związanej z rozłożeniem na raty płatności za świadczenie usługi finansowej. Wnioskodawcę należy uznać za świadczącego usługę, a beneficjentem usługi jest podmiot, na rzecz którego dokonywana ustanawiana (sic) jest służebność.

Tym samym pobierane przez Wnioskodawcę odsetki są wynagrodzeniem za ww. świadczenie wykonywane na rzecz beneficjenta. (…)
Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące uznania rozłożenia płatności na raty oraz konieczności zapłacenia należnych odsetek z tego tytułu za odrębną usługę finansową korzystającą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, należało uznać za prawidłowe.”

Michał Rosa
Młodszy konsultant podatkowy
michal.rosa@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Skontaktuj się z naszą redakcją