Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 352 – 16 maja 2016

7. Metody rozliczania zużycia wyrobów gazowych

W niniejszym artykule autor na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak IBPP4/4513-18/16/LG dokonuje charakterystyki przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) w zakresie stosowanych metod rozliczania zużycia wyrobów gazowych. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach została wydana w oparciu o następujące zdarzenie przyszłe: Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne Wnioskodawca jest firmą o statusie „przedsiębiorstwa energetycznego” produkującą ciepło na cele opałowe. Wykorzystuje do jego produkcji paliwo gazowe tj. gaz ziemny wysokometanowy grupy E o kodzie CN 2711 21 00. Wnioskodawca posiada własne kotłownie gazowe o łącznej mocy 26 MW w miejscowościach. Kotłownie te wykorzystują paliwo gazowe z sieci gazowych, za wyjątkiem jednej kotłowni w Gołdapi, do której dostawca dostarcza gaz w postaci skroplonej LNG (po odparowaniu to również gaz wysokometanowy grupy E). Rejon nie posiada sieci gazowej. Zamierzeniem Wnioskodawcy jest tam budowa własnej sieci gazowej i oprócz ciepła dostawa gazu do odbiorców tego rejonu. Aktualnie Wnioskodawca jest w ostatniej fazie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła z uwzględnieniem cen gazu bez akcyzy. Odbiorcami ciepła zgodnie z oświadczeniami są podmioty przeznaczające go na cele opałowe, z których około 95% zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1-8 ustawy o podatku akcyzowym jest zwolnionych z akcyzy. Pozostałych 5% odbiorców Wnioskodawca będzie rozliczyć z podatkiem akcyzowym, gdyż przeznaczają ciepło na cele opałowe obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano m. in. następujące pytanie: Którą metodę opisaną w stanowisku należy zastosować, aby prawidłowo naliczać podatek akcyzowy od odbiorców ciepła, dla których gaz jest przeznaczony na cele opałowe, a którzy w myśl ustawy o podatku akcyzowym nie są zwolnieni od akcyzy, zważywszy na to, że Wnioskodawca jako pośredniczący podmiot gazowy zakupuje gaz bez akcyzy i taka cena została uwzględniona w kalkulacji taryfy dla ciepła, którą ostatecznie zatwierdził Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że Co do zasady użycie wyrobów gazowych jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Z powyższego wynika, że zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 4 ustawy użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym. Jednocześnie sprzedaż wyrobu gazowego pomiędzy pośredniczącymi podmiotami gazowymi nie jest przedmiotem opodatkowania. Ustawodawca wprowadził także liczne zwolnienia z opodatkowania wyrobu gazowego. Przepisy te wskazują, że zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej.

Zdaniem organu podatkowego przedstawiony przez spółkę opis zdarzenia przyszłego wskazuje, że Wnioskodawca jako pośredniczący podmiot gazowy będący podmiotem, o którym mowa art. 31a ust. 1 pkt 5 ustawy tj. stanowiącym zakład energochłonny (zdefiniowany w art. 31b ust. 10 ustawy), w którym prowadzony został w życie system, o którym mowa w art. 31c ust. 3 ustawy tj. system uznany za prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej – jest podmiotem uprawnionym do zastosowania zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy względem zużywanego we własnych kotłowniach wyrobu gazowego do celów opałowych. Powyższe oznacza zatem, że zużycie wyrobu gazowego przez Wnioskodawcę w zakładzie energochłonnych, w którym wprowadzony został w życie systemem prowadzącym do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie wskazanego wyżej art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy. Nie ma przy tym znaczenia do jakich podmiotów dostarczane będzie ciepło wytworzone w wyniku zużycia objętego zwolnieniem wyrobu gazowego. Tym samym wskazane metody obliczania podatku akcyzowego w związku ze sprzedażą ciepła do odbiorców nie mają zastosowania. Wyrób gazowy został już zwolniony z akcyzy w momencie jego użycia w zakładzie energochłonnym Wnioskodawcy, w którym został wprowadzony system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Marek Zagórski
młodszy konsultant podatkowy
aplikant radcowski
marek.zagorski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją