Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 364 – 8 sierpnia 2016

10. Czy rezygnacja z roszczeń odszkodowawczych wobec pracownika stanowi dla niego przychód podatkowy?

Rezygnacja pracodawcy z roszczenia odszkodowawczego względem pracownika nie rodzi po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy.Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponadto – w myśl art. 11 ust. 1 wspomnianej ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast art. 12 ust. 1 ustawy stanowi, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z treści powyższych przepisów wynika, iż do przychodów pracownika zaliczane są wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, tj. wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę lub umów o podobnym charakterze oraz wszystkie inne przychody, niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli wiążą się z faktem nawiązania stosunku pracy.

Zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca (Spółka) zwalnia pracownika z odpowiedzialności za szkodę w mieniu w części pokrytej przez ubezpieczyciela (nie obciąży go kwotą wyrządzonej szkody). Przykładowo na mocy umowy między Spółką a pracownikiem pracodawcy przysługuje uprawnienie do zwolnienia pracownika z odpowiedzialności za szkodę w mieniu w części pokrytej przez ubezpieczyciela. Działanie pracodawcy (skorzystanie z określonego w umowie uprawnienia) polega więc na kształtowaniu treści zakresu odpowiedzialności pracownika (zwalnia go z odpowiedzialności),  a tym samym pozbawieniu się roszczenia wobec pracownika o wypłatę odszkodowania. Sam zakres odpowiedzialności nie przesądza jeszcze w żadnym wypadku o konkretyzacji jakiegokolwiek świadczenia, z którego pracownik byłby w takim przypadku zwolniony.

Spółka zwalniając pracownika z odpowiedzialności za szkodę w mieniu Spółki rezygnuje ze swojego roszczenia odszkodowawczego względem pracownika, co nie rodzi przychodu po stronie pracownika, gdyż nie stanowi nieodpłatnego świadczenia ani świadczenia postawionego do dyspozycji  pracownika. Rezygnacja z roszczenia odszkodowawczego nie stanowi więc przychodu pracownika w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Zasada ta ma również zastosowanie do sytuacji odwrotnej – w przypadku niedochodzenia roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy przez pracownika, roszczenia takie – choć wynikające z Kodeksu pracy – nie stanowią przychodu pracownika, od którego pracodawca obowiązany jest pobrać zaliczkę.

Reasumując należy wskazać, że w opinii autorki rezygnacja Spółki z roszczenia odszkodowawczego względem pracownika nie rodzi po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy.

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr wpisu 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
(022) 517 30 64

 

Skontaktuj się z naszą redakcją