Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

PODATKI DOCHODOWE

9. Co stanowi koszt wytworzenia środka trwałego?

Użyte przez Ustawodawcę sformułowanie „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” oznacza, że w tej definicji mieszczą się:

  • koszty bezpośrednio związane z wytwarzanym środkiem trwałym,
  • koszty, których wysokość można w sposób jednoznaczny przypisać do danego środka trwałego (zwiększyć jego wartość początkową).

Zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem – od momentu rozpoczęcia inwestycji aż do momentu przekazania środka do używania. Użycie przez ustawodawcę zwrotu, iż do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” oznacza, że katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty. Mogą więc wystąpić również inne, niewymienione wprost w przepisie koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku.

Otwarty katalog kosztów mogących stanowić element kosztu wytworzenia środka trwałego nie oznacza jednak, że mogą nimi być wszystkie koszty o jakimkolwiek związku z wytwarzanym środkiem trwałym, jak również koszty, których wysokość może być ustalona w dowolny sposób, w szczególności szacunkowo w odniesieniu do konkretnego, pojedynczego środka trwałego.

W opinii autora, użyte przez Ustawodawcę sformułowanie „inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” oznacza, że w tej definicji mieszczą się:

  • koszty bezpośrednio związane z wytwarzanym środkiem trwałym,
  • koszty, których wysokość można w sposób jednoznaczny przypisać do danego środka trwałego (zwiększyć jego wartość początkową).

W wyroku z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. II SA/Wa 135/2007) WSA w Warszawie wyraził pogląd, zgodnie z którym zwrot „koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”, oznacza wydatki, które są ponoszone w wyniku podjęcia procesu wytwarzania środka trwałego. Powiązanie tych wydatków z procesem inwestycyjnym skutkuje tym, że składają się one łącznie na wartość substancji wytwarzanego środka trwałego.
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Skontaktuj się z naszą redakcją