Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

14. Opodatkowanie przychodu akcjonariusza przy przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową

W niniejszym artykule omówione zostało zagadnienie opodatkowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu akcjonariusza przy przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy rok obrotowy spółki przekształcanej został zmieniony przed 31 grudnia 2013 r. i przekształcenie nastąpi przed zakończeniem tego roku obrotowego, a więc przed momentem, w którym spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego.Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. W związku z powyższym powstały wątpliwości, czy w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, w której rok obrotowy zmieniono przed dniem 1 stycznia 2014 r., w sytuacji przekształcenia tejże spółki w spółkę komandytową, powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dnia 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, których konsekwencją było uznanie spółek komandytowo-akcyjnych za podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 2 tejże ustawy Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

  • powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  • dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

– jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2016 r. (ILPB1/4511-1-373/15/16-S/AA)  istotne znaczenie w tym przypadku ma fakt, iż „(…) przekształcenie spółki nastąpi zanim stanie się ona podatnikiem podatku dochodowego”. Co więcej, w powyższej interpretacji indywidualnej zostało zajęte stanowisko, że „(…) w związku z tym, że w momencie przekształcenia w spółkę komandytową spółka będzie transparentną podatkowo spółką osobową, planowana operacja nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w przypadku gdy przekształcenie nastąpi zanim stanie się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie będzie miał zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy Nr wpisu 12 238
Konsultant Podatkowy
w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Skontaktuj się z naszą redakcją