Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18. Uproszczenie postępowania celnego poprzez nowelizację

Od dnia 20 sierpnia 2016 r., zaczęła obowiązywać  nowelizacja prawa celnego oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje krajowe regulacje do unijnego kodeksu celnego. Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania unii celnej jako całości, w tym jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym UE. Przedmiotowe regulacje unijnego kodeksu celnego mają być stosowane w polskim prawie wprost. Znowelizowane przepisy są wyłącznie rozszerzeniem obowiązujących regulacji.Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że wszelka wymiana informacji między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji odbywać się będzie za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Elektronizacja obsługi procesów celnych będzie wdrażana do końca 2020 r. i doprowadzi do wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów. Ponadto transakcje celne i handlowe będą prowadzone elektronicznie. Zmiany dotyczą też długu celnego i zabezpieczeń celnych – chodzi o możliwość korzystania z zabezpieczenia w obniżonej wysokości oraz zwiększenie przypadków wygaśnięcia długu celnego.

Zmiany zajdę także w postępowaniu celnym – dojdzie do harmonizacji trybów postępowania organów celnych państw unijnych związanych z wydawaniem decyzji celnych. W nowych przepisach znalazły się regulacje dotyczące instytucji uproszczonego zgłoszenia celnego oraz wpisu do rejestru zgłaszającego. Jednym z ważniejszych efektów znowelizowanych przepisów ustawowych będzie uproszczenie postępowania celnego. Do ustawy wpisano m.in. pozwolenie na stosowanie uproszczonego postępowania przy obejmowaniu towarów procedurą TIR (dotyczy międzynarodowego przewozu towarów). Dla wiarygodnych przedsiębiorców formalności tranzytowe mają być zredukowane do minimum.
Nowela wprowadza zmiany m.in. w ustawie o: postępowaniu egzekucyjnym w administracji; izbach gospodarczych; Ordynacji podatkowej, kodeksie karnym skarbowym; podatku od czynności cywilnoprawnych; obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwie żywności i żywienia; podatku akcyzowym; Służbie Celnej; wyrobach medycznych; systemie oceny zgodności i nadzoru rynku.
Malwina Sik
Młodszy konsultant podatkowy
malwina.sik@isp-modzelewski.pl  
tel. (22) 517 30 60

 

Skontaktuj się z naszą redakcją