Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

19. Wybór podmiotu świadczącego usługę pocztową a zachowanie terminu

W niniejszym artykule omówiono wpływ wyboru podmiotu świadczącego usługę pocztową lub kurierską na zachowanie terminu.Zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej,  termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, Poczta Polska S.A. pełniła obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2015 r. Jednakże zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 30 czerwca 2015 r. (DRP.WKP.710.2.2015.26,27), Poczta Polska S.A. została wybrana operatorem wyznaczonym do świadczenia usług powszechnych na lata 2016–2025, z dniem rozpoczęcia wykonywania tego obowiązku od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przypadku skorzystania z usług podmiotu innego niż Poczta Polska S.A. termin uznaje się za zachowany dopiero, gdy przesyłka wpłynie w określonym terminie do organu. Natomiast w przypadku skorzystania z usług Poczty Polskiej termin zostanie zachowany, jeżeli zostanie nadane w placówce pocztowej. Podobny pogląd wyraził WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 21 lipca 2016 r. (II SA/Bk 277/16), w którym stwierdził, że „Skoro rolę operatora wyznaczonego na lata 2016 – 2025 pełni Poczta Polska S.A., to nadanie przesyłki u operatora innego niż ten podmiot skutkuje zachowaniem terminu dopiero wówczas, gdy przed upływem terminu przesyłka wpłynie do organu. Inaczej rzecz ujmując, w takiej sytuacji zachowanie terminu ocenia się nie według daty nadania przesyłki, a według daty wpływu do organu.”
Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku skorzystania z usług podmiotu innego niż Poczta Polska S.A. termin uznaje się za zachowany dopiero, gdy przesyłka wpłynie w określonym terminie do organu. Natomiast w przypadku skorzystania z usług Poczty Polskiej termin zostanie zachowany, jeżeli zostanie nadane w placówce pocztowej.
Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Szef Zespołu Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Skontaktuj się z naszą redakcją