Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

3. Rozporządzenie Ministra Finansów określające katalog podmiotów, którym przedłuża się do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT), za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ministerstwo Finansów skierowało w dniu 23 sierpnia 2016 r. do podpisu Ministra Finansów projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12288951/12374039/dokument240175.pdf, dostęp: 24.08.2016 r.). Rozporządzenie określa katalog podmiotów, którym przedłuża się do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Przedłużeniem terminu proponuje się objąć większość podmiotów tworzących sektor finansów publicznych, jak również niektóre podmioty spoza tego sektora, które wykonują zadania o charakterze publicznym.Zgodnie z projektem rozporządzenia planuje się przedłużenie do dnia 31 stycznia 2017 r. terminu przekazywania informacji JPK_VAT składanej za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

 1. organom władzy publicznej, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom i trybunałom oraz urzędom obsługującym te organy, w zakresie w jakim są uznani za podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.;
 2. innym niż wymienione w pkt 1 państwowym jednostkom budżetowym;
 3. jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;
 4. związkom metropolitalnym;
 5. samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędowi obsługującemu jednostkę samorządu terytorialnego działającemu w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego;
 6. agencjom wykonawczym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 7. instytucjom gospodarki budżetowej;
 8. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
 10. podmiotom leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 11. szkołom i placówkom niepublicznym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;
 12. Polskiej Akademii Nauk i utworzonym przez nią jednostkom organizacyjnym;
 13. instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 14. państwowym i samorządowym instytucjom kultury;
 15. jednostkom publicznej radiofonii i telewizji;
 16. parkom narodowym;
 17. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 18. Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia w związku ze zgłaszanymi trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT ze strony podmiotów tworzących sektor finansów publicznych lub też niektórych innych podmiotów spoza tego sektora, wykonujących jednak przede wszystkim zadania o charakterze publicznym (działania o charakterze gospodarczym prowadzone często są w ujęciu marginalnym) proponuje się przejściowo dla tych podmiotów wydłużenie tego terminu.

Podsumowując rozporządzenie będzie miało zastosowanie wyłącznie do niektórych podmiotów, których przeważającą częścią działalności jest realizacja zadań publicznych, mających niejako przy okazji status podatników VAT czynnych, prowadzących ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, przy użyciu programów komputerowych, które mają obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r. Tym podmiotom proponuje się przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Zmiany w VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją