Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 367 – 29 sierpnia 2016

4. Budowa drogi gminnej a możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Organy (urzędy) nie są podatnikami w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 8 sierpnia 2016 r., nr 1061-IPTPP3.4512.246.2016.4.JM rozpatrzył kwestię podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie drogi, gdy mieszkańcy będą partycypować w kosztach budowy.

Przedmiotowe roztryśnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Gmina zamierza zrealizować projekt budowy odcinka drogi gminnej. Po realizacji zadania droga będzie własnością Gminy i będzie przez nią zarządzana. Wybudowana infrastruktura gminna będzie ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników przy budowie drogi jest brana ewentualność zawarcia umów cywilnoprawnych na podstawie, której mieszkańcy gminy będą partycypować w kosztach inwestycji. Wszystkie poniesione wydatki na inwestycję związaną z budową drogi będą dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Gminy. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Organ podatkowy wskazał, że zawarcie przez Gminę dobrowolnych umów z mieszkańcami, na mocy której Gmina zobowiązuje się w ramach projektu do budowy drogi, która ma charakter drogi publicznej nie oznacza, że budowa tej drogi nastąpi w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej. Nadal jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Droga publiczna ze swej istoty zaspakaja bowiem zbiorowe potrzeby wspólnoty. Organ podatkowy podkreślił, że dokonane wpłaty przez mieszkańców nie będą stanowiły zatem wynagrodzenia za świadczoną przez Gminę usługę polegającą na budowie dróg, bowiem budowa drogi gminnej odbywa się w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując zadanie działa jako administracja publiczna i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina, co warte podkreślenia, samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym o konieczności budowy czy przebudowy określonych dróg gminnych. Nałożenie przez powołane przepisy na gminę obowiązku budowy czy przebudowy drogi nie prowadzi do powstania po stronie mieszkańca gminy ani żadnego innego podmiotu np. inwestora budującego osiedle mieszkaniowe uprawnienia, na podstawie którego przysługiwałoby mu żądanie o budowę lub przebudowę przez gminę drogi publicznej. Należy zatem uznać, że Gmina z  tytułu realizacji projektu polegającego na budowie drogi, gdy mieszkańcy będą partycypować w kosztach budowy, jako zadania własnego, wyłączona jest z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem organu Gmina nie jest zatem podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z budową drogi, a  co za tym idzie wpłaty te nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W ocenie organu przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Reasumując warunek związku nabytych usług polegających na realizacji budowy z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, nie będzie spełniony, gdyż Gmina w zakresie wpłat dokonywanych przez mieszkańców w ramach dobrowolnych umów cywilnoprawnych stanowiących udział w kosztach realizowanego projektu, będzie występował jako organ władzy publicznej. Tym samym w ocenie organów nie jest uznany za podatnika podatku od towarów i usług, a pobieranie ww. opłat nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu. Zatem należy uznać, że nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie drogi, gdy mieszkańcy będą partycypować w kosztach budowy, ponieważ nabywane towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesołowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

Skontaktuj się z naszą redakcją