Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 374 – 17 października 2016

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: cel i sens ustawy o doradztwie podatkowym

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Deklaracje VAT – tylko elektronicznie – Marcin Szymocha
2. Podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży w podatku od towarów i usług – Wojciech Safian
3. Nierzetelne rozliczanie podatku VAT – nowe sankcje podatkowe w 2017 r. – Piotr Zyśk
4. Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT – dokumenty zbiorcze czy suma faktur (paragonów)? – Marcin Szymocha
5. „Odwrotny VAT” dla podwykonawców usług budowlanych: czy można wymyślić większy nonsens? – Witold Modzelewski
6. Średnioroczne zatrudnienie jako kryterium decydujące o obowiązku składania JPK_VAT – dr Joanna Kiszka
7. Zwolnienie od podatku dostawy samochodów osobowych – Piotr Wesołowski

PODATKI DOCHODOWE

8. Czy strata ze sprzedaży wierzytelności przedawnionej jest kosztem podatkowym? – Andrzej Łukiańczuk
9. Udział w konferencji służbowej a przychód ze stosunku pracy – Małgorzata Słomka
10. Rzeczywisty odbiorca odsetek w ramach cash pooling’u a zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – dr Joanna Kiszka
11. Możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości – Piotr Wesołowski
12. Określenie rezydencji podatkowej – Mikołaj Stelmach
13. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podmioty uprawnione do korzystania z tej formy opodatkowania – Oliwia Mórawska
14. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych przejęcia spółki osobowej przez spółkę kapitałową – Maciej Jendraszczyk
15. Przychód ze sprzedaży nieruchomości a zaliczenie do odrębnego źródła przychodów – Piotr Wesołowski

INNE PODATKI

16. Czy cesja wierzytelności w drodze datio in solutum podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? – Andrzej Łukiańczuk
17. Zmiany w opodatkowaniu rolników w 2017 r. – Piotr Zyśk

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

18. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Malwina Sik
19. Czy można zastrzec w regulaminie ZFŚS, że  świadczenia mogą być wypłacane pracownikowi legitymującemu się określonym stażem pracy? – Mikołaj Stelmach

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

20. Przesłanki i zakres zastosowania obniżonych i podwyższonych odsetek za zwłokę w świetle przepisów Ordynacji podatkowej – Oliwia Mórawska
21. Egzekwowanie należności z tytułu kredytu konsumenckiego jako przesłanka do uznania za podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych – Maciej Jendraszczyk

 

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

22. Szkice polsko-rosyjskie: Rosja Putina jest państwem należącym do „Zachodu”

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 17 października 2016 r.

 

 

 

 

Komentarz nieuczesany: cel i sens ustawy o doradztwie podatkowym

Podatki zawsze były przedmiotem zainteresowania biznesu, lecz również same stały się przedmiotem biznesu zwanego potocznie „podatkowym”. Liberałowie twierdzą przecież, że stały się one „towarem”, który można – jak każdy inny – sprzedać lub kupić. To prawda: można kupić nie tylko możliwość uniknięcia opodatkowania, lecz również stanowione prawo, które będzie to gwarantować: to tylko kwestia ceny i znalezienia „fachowca”, który będzie umiał to zrobić. Być może Panama Papers była dla części opinii publicznej szokiem, ale dla tych, którzy zawodowo zajmują się podatkami, to tylko jeden, zresztą marginesowy przykład funkcjonowania współczesnego biznesu podatkowego. Jak on działa? Na zlecenie klienta, który nie chce płacić podatków tworzy się przepisy, oczywiście „korzystne dla podatników”, które następnie uchwalają politycy – w Polsce nazywamy to „nowelizacjami optymalizacyjnymi”. Zjawisko to znane jest zwłaszcza w Unii Europejskiej, a także w Polsce, nasilając się zwłaszcza w ciągu ostatnich 10 lat.

Tej patologii miała przeciwstawić się ustawa o doradztwie podatkowym, której projekt powstał w 1994 r. w ministerstwie finansów. To były zupełnie inne czasy i inne ministerstwo niż obecnie. Nie miało ono wówczas „wyśmienitych relacji” z biznesem podatkowym, który – zwłaszcza ten zagraniczny – nie miał również tej pozycji co obecnie. Wręcz odwrotnie: władza chciała stworzyć ustawowy status legalistycznego i etycznego zawodu zaufania publicznego, który świadcząc usługi dla dobra podatników, będzie działał w granicach prawa kierując się sformalizowaną etyką zawodową. W pracach nad tym projektem uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, choć najważniejsza była wola polityczna, aby biznes podatkowy miał inny wizerunek. Oczywiście szybko ujawnili się przeciwnicy tej koncepcji, ale nie mieli oni na tyle silnej pozycji, aby nie udało się im storpedować uchwalenia tej ustawy. Została ona uchwalona w dniu 5 lipca 1996 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. Po wyborach parlamentarnych, gdy w resorcie finansów pojawił się po raz drugi Leszek Balcerowicz, do głosu doszli przeciwnicy tej wizji. Minister Finansów miał ustawowy obowiązek zwołania pierwszego zjazdu naszej Izby: łamiąc ustawę odmówił wykonania tego obowiązku. Pytany oficjalnie dlaczego tego nie robi, twierdził, że „ratio legis” proponowanych przez  nas zmian do tej ustawy zwalnia go (jakoby) od stosowania prawa. Na czym miały polegać te zmiany? Do dziś jestem w posiadaniu projektu ustawy, który powstał w resorcie finansów, składającego się z dwóch artykułów: pierwszy uchylał ustawę o doradztwie podatkowym, drugi określał jej wejście w życie. Spotkało się to z miażdżącą krytyką nawet podległych urzędników, więc do Sejmu skierowano w 1999 r. projekt nieco łagodniejszy, który miał jednak ten sam cel: likwidację doradztwa podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. Projekt ten dzielił podmioty wykonujące ten zawód na tzw. dworskich doradców podatkowych (w ustawie nazywanych „biegłymi”), którzy byli w pełni podporządkowani ministrowi finansów oraz „ludowych”, bez jakiegokolwiek wykształcenia i wiedzy, którzy nie podlegali jakiemukolwiek nadzorowi: doradztwem mieli się zajmować nawet niepiśmienni przestępcy. Likwidowano nie tylko Izbę Doradców Podatkowych, ale również obowiązek przestrzegania etyki zawodowej. Najważniejszym celem tego projekty była możliwość zatrudnienia „dworskich” doradców podatkowych w resorcie finansów – likwidowano bowiem zakaz ich zatrudniania w organach administracji urzędowej i samorządowej. Dziś wiemy, że projekt ten powstał przy współpracy resortu finansów z jedną z zagranicznych firm podatkowych. Unikalna mobilizacja naszego środowiska przeciw tym patologiom w latach 1991-2001 doprowadziła do odrzucenia przez Sejm tej ustawy. Pokonaliśmy nie tylko Balcerowicza ale i wspierających go przeciwników tej ustawy. Nowelizacja uchwalona w dniu 11 kwietnia 2001 r. doprowadziła do zwołania pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w 2002 r., czyli powstania organów naszej Izby. Ale to już inna historia, która nie kończy się jednak optymistycznie. Zmieniały się nie tylko władze publiczne, lecz również osoby reprezentujące nasz zawód. Już nikt nie odważył się wprost  likwidować tego zawodu jako zawodu zaufania publicznego. Pojawił się inny pomysł zmierzający w tym samym kierunku: trzeba go „zliberalizować”, czyli dopuścić możliwość wykonywania tych usług przez podmioty nie będące doradcom podatkowym. I to się udało, a ówczesne władze Izby, którym przede wszystkim zależało na „wyśmienitych relacjach z pracownikami resortu finansów”, nie stanęły na wysokości zadania, nie broniąc naszej ustawy. Dziś ustawa o doradztwie podatkowym nie chroni tej samej wizji doradztwa, co przed dwudziestu laty, ale dobrze, że jest. Ujawniły się w nieznanej poprzednio skali patologie biznesu podatkowego, które muszą być wyeliminowane z życia publicznego. W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 r. nawołuje się do zwiększenia nadzoru podatkowego nad tym zawodem a przede wszystkim odseparowania jego działalności od legislacji podatkowej, na która ma on katastrofalny wpływ. Czekają nas wielkie zmiany. Mamy jednak nadzieję, że powrót do idei, które legły u podstaw uchwalenia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r., są aktualne i będą w naszym kraju zrealizowane: dla dobra podatników i w zgodzie z interesem publicznym.
Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

Zmiany w systemie VAT
      

Skontaktuj się z naszą redakcją