Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 381 – 5 grudnia 2016

 

 

 

Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego

 

 

Zaproszenie na konferencję 20-lecia BISP

 

 

Zaproszenie na konferencję UW

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

Spis treści:

 

Komentarz nieuczesany: w jaki sposób można zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług do ponad 150 mld zł w 2017 roku?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Obowiązek wydania paragonu z NIP nabywcy – Wojciech Safian
2. Nowy przepis ust. 3 art. 109 ustawy o VAT – przepis napisany chyba po pijanemu – Witold Modzelewski
3. Opodatkowanie usług przesyłki nabytego towaru właściwą stawką podatku – Wojciech Safian

AKCYZA

4. Zasady obliczania progu energochłonności dla celów zwolnienia z podatku akcyzowego – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

5. Jak zakwalifikować sieci światłowodowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
6. Czy błędnie dokonana klasyfikacja środka trwałego uprawnia do zmiany metody amortyzacji z mocą wsteczną? – dr Joanna Kiszka
7. Nowe rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych – Piotr Zyśk
8. Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia licencji – Maciej Jendraszczyk
9. Przemysł stoczniowy na ryczałcie – Wojciech Safian
10. Jakie jest źródło przychodów z tytułu uzyskanych przychodów z realizacji opcji menedżerskich? – Andrzej Łukiańczuk
11. Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opodatkowania świadczeń pieniężnych otrzymywanych w ramach programów dobrowolnych odejść – Mikołaj Stelmach
12. Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w przypadku przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy – Maciej Jendraszczyk

INNE PODATKI

13. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości – Małgorzata Słomka

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

14. Ubezpieczenie zdrowotne rolników bez zmian w 2017 r. – Piotr Zyśk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

15. Organ nie musi czekać na wniesienie skargi przez podatnika – Małgorzata Słomka
16. Zasada sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków podatkowych w przypadku łączenia się spółek prawa handlowego – Mikołaj Stelmach

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

17. Szkice polsko – rosyjskie: ostatnie dziesięć lat rządów Aleksandra I: niedoścignione apogeum politycznego znaczenia Rosji

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

  1. Instrukcja dotyczącą obowiązku składania miesięcznych informacji elektronicznych w formacie jednolitego pliku kontrolnego na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  2. Uniwersalna Instrukcja dotycząca obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez  jednostki samorządu terytorialnego

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 5 grudnia 2016 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: w jaki sposób można zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług do ponad 150 mld zł w 2017 roku?

W przyszłym roku (2017) budżet państwa prognozuje przyrost dochodów z podatku od towarów i usług o 15 mld zł (ze 128 do 143 mld zł). Jest to dużo, choć jednocześnie prognoza ta jest mało realna w obecnych warunkach systemowych, które chyba nie ulegną istotnej zmianie w przyszłym roku. Bo co jest główną przyczyną niskiej i w zasadzie słabnącej od 2009 roku efektywności fiskalnej tego podatku? Odpowiedź jest znana: w całym okresie obowiązywania wspólnotowej wersji tej ustawy, czyli od dnia 1 maja 2004 r., dokonywano świadomej i nieświadomej destrukcji przepisów regulujących ten podatek, a zwłaszcza samej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Usuwano przepisy, które chroniły interes fiskalny, dodając za to wiele „nowelizacji optymalizacyjnych”, będących wynikiem lobbingu interesariuszy i biznesu podatkowego. Straty w dochodach z tego podatku przekroczyły już 20%, co również potwierdzają szacunki oficjalne Komisji Europejskiej (około 30 mld zł rocznie).

Co można zrobić, aby już w 2017 r. dochody z tego podatku przekroczyły 150 mld zł? Przypomnę, że w 2009 r. prognozowano, zresztą w pełni zasadnie, dochody w wysokości 119 mld zł (uzyskano tylko 99 mld zł). Przy zachowaniu wyjściowej efektywności fiskalnej tego podatku dochody te już w 2013 r. powinny (bez wzrostu stawek w 2011 r.) osiągnąć poziom ponad 145 mld zł (wynosiły tylko 113 mld zł, a w 2017 r. około 155 mld zł). Konieczne są trzy posunięcia legislacyjne, nie wymagające jakichkolwiek nakładów – tylko odwagi:

  • likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (przede wszystkim uchylenie załącznika nr 11 do ustawy),
  • objęcie wszystkich wyrobów „wrażliwych” wykorzystywanych do wyłudzeń VAT-u (paliwa, stal, metale kolorowe, elektronika) graniczną płatnością podatku z tytułu WNT,
  • wprowadzenie tzw. podzielonej płatności, czyli dobrowolnego wydzielania (na wniosek nabywców) odrębnych rachunków bankowych dostawców (usługodawców), na które wpłacana byłaby część faktur z tytułu zakupionych towarów (usług), odpowiadających podatkowi naliczonemu: rachunki te pozostawałyby pod szczególnym nadzorem organów skarbowych, a z nich byłyby płacony lub egzekwowany podatek od dostawców (usługobiorców).

Istnieją projekty przepisów wprowadzających te rozwiązania: jest to projekt nowej ustawy o podatku od towarów i usług opracowany w czasie kampanii wyborczej i opublikowany przez Komitet Wyborczy PiS w dniu 15 września 2015 r. Mimo zwycięstwa wyborczego, projekt ten został całkowicie zignorowany przez resort finansów w 2016 r. Nie zrobiono nic, aby zwiększyć efektywność fiskalną tego podatku. W tym czasie realizowano pomysły liberałów, czyli w rzeczywistości zagranicznego biznesu podatkowego, który faktycznie rządził (i rządzi) tym podatkiem. Najlepszym tego przykładem są bezsensowne obowiązki sprawozdawcze nakładane na podatników, którzy muszą wydać pieniądze na oprogramowanie do nikomu niepotrzebnego miesięcznego  sprawozdania o prowadzonej ewidencji (tzw. JPK-VAT). Zamiast zlikwidować – rozszerza się zakres zastosowania stawki 0% (tzw. odwrotne obciążenie) na nowe grupy wyrobów a od przyszłego roku na usługi budowlane (strata ponad 4 mld zł). Jedynym nowym rozwiązaniem, które sprzyjać będzie, oczywiście tylko pośrednio, zwiększeniu dochodów budżetowych są nowe art. 110a i 110b ustawy o VAT, które wprowadzają (a częściowo przywracają) sankcje podatkowe (30% albo 100% kwoty zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia podatku naliczonego). Dobre i to, ale bezpośredni skutek fiskalny tych sankcji(jak wszystkich sankcji) będzie poniżej błędu planistycznego.

Jakie czynniki sprzyjają wszystkim wyłudzaczom, oszustom i innym rów i usług w 2017 r.? Są to:

  • całkowita reorganizacja, a częściowo dezorganizacja aparatu skarbowego: w tym roku zostaną zlikwidowane wszystkie organy skarbowe oraz organy kontroli skarbowej, powołane w to miejsce nowe (Krajowa Administracja Skarbowa), co w oczywisty sposób na wiele miesięcy zmniejszy efektywność działań kontrolnych i egzekucyjnych,
  • działania pozorne, których najlepszym przykładem jest tzw. JPK-VAT, czyli obowiązek przekazywania do ministra finansów ewidencji prowadzonej dla potrzeb tego podatku; poza biurokratyczną udręką i zbędnymi wydatkami dla firm informatycznych, nie zmieni to nic, bo od ilości sprawozdań nie zwiększą się dochody budżetowe. Czy fakt, że ten pomysł jest gorąco popierany w mediach przez zagraniczny biznes optymalizacyjny, nie powinien dać władzy politycznej coś do myślenia?
  • ścisła współpraca resortu finansów z lobbystami i biznesem podatkowym: tu jak dotąd nie zmieniło się nic, a lobbyści jak za czasów rządów Platformy załatwiają sobie kolejne przywileje podatkowe (np. stawka 0% na twarde dyski); PiS wciąż nie wygrał wyborów w tym resorcie, a mimo że poprzedni minister finansów – skrajny liberał i kustosz wpływów tychże liberałów – już został zmuszony do dymisji,
  • dezorganizacja rozliczeń tego podatku we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego: do końca 2016 r. mają one „scentralizować” ten podatek na szczeblu gmin, miast, powiatów i województw. Już wiadomo, że nie zrobią tego lub zrobią to źle, bo tej operacji nie da się racjonalnie przeprowadzić. Warto przypomnieć, że autorem tej katastrofy jest (a jakże) jedna z czterech zagranicznych firm doradczych, której poglądy zaakceptowano w formie uchwały NSA już w 2013 r., a nowy rząd dał sobie podrzucić projekt ustawy nakazujący ową centralizację nie wiadomo przez kogo napisany.

Jest mało prawdopodobne, aby w 2017 r. wpłynęło do budżetu 143 mld zł, choć jest szansa: trzeba tylko wprowadzić wspomniane na wstępie zmiany, które stanowić będą rzeczywiste uszczelnienie tego podatku.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

 

Zmiany w systemie VAT

 

Skontaktuj się z naszą redakcją