Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 393 – 27 lutego 2017 r.

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
CENTRUM OBSŁUGI ISP.
Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką
doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi.
Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami
kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo
– administracyjnych.

Czytaj
więcej >>

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 • Odliczenie podatku od towarów i usług z faktur wystawionych na spółkę
  przejmowaną – czytaj
  więcej tekst nr 2
 • Czy faktura wystawiona w związku z operacjami optymalizacyjnymi mają
  charakter „faktur podrobionych” w rozumieniu Kodeksu karnego? –  czytaj więcej
  tekst nr 3
 • Propozycja zmian sposobu rozliczania podatku dochodowego od osób
  fizycznych – czytaj
  więcej tekst nr 6

 • Czy wniesienie wkładu w ramach wspólnego przedsięwzięcia wiąże się z
  obowiązkiem poboru podatku u źródła?  – czytaj więcej
  tekst nr 7
 • Korzystanie z ulgi prorodzinnej, a limit dochodów dziecka pełnoletniego
  czytaj więcej
  tekst nr 8
 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku 
  umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – projektowane rozwiązania – czytaj więcej
  tekst nr 14

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: czy ktoś, kto udaje podatnika dla wyłudzenia korzyści podatkowych jest w sensie prawnym „podatnikiem”?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zakup drzwi wraz z ich montażem – nabycie towaru czy usługi kompleksowej? – Mikołaj Stelmach
2. Odliczenie podatku od towarów i usług z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną – dr Joanna Kiszka
3. Czy faktura wystawiona w związku z operacjami optymalizacyjnymi mają charakter „faktur podrobionych” w rozumieniu Kodeksu karnego? – Witold Modzelewski
4. Czy usługi polegające na czyszczeniu budynków po zakończeniu remontu można na gruncie PKWiU traktować tak jak usługi polegające na czyszczeniu budynków po zakończeniu budowy? – Mikołaj Stelmach
5. Pod jakimi warunkami dopuszczalne jest zaliczenie zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych? – dr Joanna Kiszka

PODATKI DOCHODOWE

6. Propozycja zmian sposobu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych – Aleksandra Garbarczyk
7. Czy wniesienie wkładu w ramach wspólnego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem poboru podatku u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
8. Korzystanie z ulgi prorodzinnej, a limit dochodów dziecka pełnoletniego – Aleksandra Garbarczyk
9. Sprzedaż środka trwałego będącego inwestycją w specjalnej strefie ekonomicznej – skutki w podatku dochodowym – Maciej Jendraszczyk
10. Czy dochód uzyskany na utrzymanie cudzych zasobów mieszkaniowych jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych? – Andrzej Łukiańczuk
11. Przychód ze sprzedaży papierów wartościowych – Malwina Sik
12. Amortyzacja składników majątku spółki przejmowanej w przypadku połączenia przez przejęcie – Maciej Jendraszczyk

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

13. Korygowanie deklaracji podatkowych – Małgorzata Słomka
14. Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku  umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – projektowane rozwiązania – dr Joanna Kiszka

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

15. Szkice polsko – rosyjskie: Stulecie bolszewickiego puczu – czas na spóźnione wnioski

 

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa
podatkowego
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem
Uniskiem
– Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30
94
, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi
postępowań
uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem
Aninowskim
– Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60,
jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

Pejzaż na 27 lutego 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: czy ktoś, kto udaje podatnika dla wyłudzenia korzyści podatkowych jest w sensie prawnym „podatnikiem”?

Stara rzymska paremia quisguis praesumitur bonus (domniemanie działania w dobrej
wierze) przeżywa w prawie podatkowym  „test przydatności”. Dlaczego? Bo pojawiła się nowa, nieznana w przeszłości
kategoria  podmiotów: pozorni podatnicy wykonujący „sumiennie” wszystkie formalne obowiązki podatników tylko po to,
aby uzyskać nienależne korzyści wynikające z systemu podatkowego. Tak naprawdę, to są tu dwie podkategorie:
podmioty, na których w danym podatku nigdy nie ciążył obowiązek podatkowy, a ich podmiotowość ma w całości charakter
pozorny. Drugą grupę stanowią podmioty będące podatnikami w sensie materialnym (ciąży na nich jakiś obowiązek
podatkowy), ale są również pozornymi podatnikami działającymi częściowo jak grupa pierwsza.

Na pytania o genezę i skalę tego zjawiska pada wiele, w większości trafnych
odpowiedzi, które jednak zupełnie nie pasują do liberalnej poprawności i trudno przebijają się w oficjalnym obiegu –
stąd milczenie na ten temat mediów „głównego obiegu”, czyli zdominowanych przez międzynarodowy biznes podatkowy.
Wśród najistotniejszych przyczyn powstania pozornej podmiotowości podatkowej należy zaliczyć:

 • rozwój regulacji prawnopodatkowych umożliwiających uzyskanie zwrotów podatku bez
  konieczności bezpośredniego ponoszenia jakichkolwiek ciężarów fiskalnych – takie przepisy tworzy zwłaszcza Unia
  Europejska,
 • powstanie międzynarodowych struktur organizacyjnych, które działając w różnych
  jurysdykcjach podatkowych już dość dawno wypracowały i przetestowały możliwość bezpiecznego posługiwania się
  działaniami pozornymi w celu uzyskania korzyści podatkowych,
 • rozwój międzynarodowego biznesu podatkowego, a zwłaszcza legislacyjnego, który
  organizuje, „legalizuje” i chroni tego rodzaju działania,
 • faktyczne przyzwolenie na tego rodzaju działania ze strony większości klasy
  politycznej („liberalna demokracja”), w której wszystko stało się „towarem”, w tym również jest nim swoiste
  uprawnienie do uzyskania korzyści podatkowych bez podmiotowości podatkowej (można „kupić” niepłacenie podatków).

Najistotniejszym czynnikiem rozwoju tego zjawiska jest jego bezkonkurencyjna
opłacalność: żaden tradycyjny biznes nie jest w stanie równać się z zyskownością  inwestycji w pozorną podmiotowość
podatkową. Za kilka milionów złotych można „kupić” przywileje podatkowe warte dziesiątki lub nawet setki milionów
złotych, ale to tak na marginesie. Najważniejsze jest jednak to, że podmiot, który udaje podatnika w celu uzyskania
korzyści, które daje prawo podatkowe, nie może korzystać z zasady domniemania działania w dobrej wierze, mimo że
uzurpuje sobie prawa nie wykonując żadnych istotnych fiskalnie obowiązków. Nie może być więc traktowany jako
„podatnik” w rozumieniu prawa podatkowego, lecz również prawa karnoskarbowego. Scenariusz działania podatkowych
przebierańców jest często taki:

 • wystawia się „faktury”, które w rzeczywistości nie dokumentują żadnej czynności,
  lecz służą jakiejś operacji optymalizacyjnej,
 • podmiot, który otrzymuje te faktury, posługuje się nimi w celu osiągnięcia korzyści
  podatkowych, mimo że również faktycznie nie ciąży na nim obowiązek podatkowy (beneficjent operacji
  optymalizacyjnej),
 • w razie sporu wystawca faktury składa czynny żal, co zapewnia mu niekaralność
  karnoskarbową (wystawił przecież tylko faktury „nierzetelne”),
 • w celu uchylenia się od skutków karnoskarbowych podmiot drugi składa korektę
  deklaracji, mino że nigdy nie był podatnikiem.

Pora na wnioski: podmioty nie będące podatnikami, które wykorzystują ten status do
uzyskania nienależnych korzyści podatkowych, nie mogą być w systemie prawa kwalifikowani jako podatnicy z tytułu
pozornych czynności, a przede wszystkim z perspektywy prawa karnego nie mogą korzystać z przywilejów niekarności
karnoskarbowej.
Witold Modzelewski
Uniwersytet
Warszawski

Instytut Studiów Podatkowych

 

VAT 2017

 

Skontaktuj się z naszą redakcją