Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 413 – 17 lipca 2017 r.

 

 

 

Prawo Finansowe i Skarbowość

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP. Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno – podatkowych a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Czytaj więcej >>

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE

 

 

Spis treści:

Komentarz nieuczesany: VAT: czy będzie nowy projekt „split payment”?

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Nowe objaśnienia do usług budowlanych – objaśnienia z dnia 3 lipca 2017 r. – Marcin Szymocha
2. Wprowadzenie zgody na faktury elektroniczne w regulaminie sklepu internetowego – Wojciech Safian
3. Przeniesienie własności nieruchomości przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz Skarbu Państwa – Malwina Sik
4. Pierwsze zasiedlenie – opinia rzecznika TSUE – Marcin Szymocha
5. Parkowanie przez pracowników pojazdów służbowych pod domem a pełne odliczenie VAT – Wojciech Safian
6. Czy tzw. kontrole krzyżowe względem kontrahenta podatnika w toku postępowania weryfikacyjnego uzasadniają wydłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego? – dr Joanna Kiszka – czytaj więcej na Portalu

PODATKI DOCHODOWE

7. Czy dotacje otrzymane przez osobę fizyczną stanowią przychód wolny od podatku dochodowego? – Andrzej Łukiańczuk
8. Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu – Maciej Jendraszczyk
9. Zmiany w podatku dochodowym w zakresie transgranicznych wypłat odsetek – Małgorzata Słomka
10. Czy z tytułu zakupu baz danych ciąży obowiązek poboru podatku u źródła? – Andrzej Łukiańczuk
11. Agresywna optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółek zagranicznych w świetle ostrzeżenia MF – dr Joanna Kiszka
12. Czy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi stanowi koszt podatkowy? – Małgorzata Słomka
13. Przychody uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej a zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych – Malwina Sik
14. Przychód z tytułu użytkowania pojazdu służbowego zawiera koszty eksploatacyjne – Wojciech Safian
15. Tajemnica skarbowa nie dla największych – nowy projekt zmian podatku dochodowego od osób prawnych – Marcin Szymocha
16. Najem sprzętu komputerowego od podmiotu z innego państwa UE a podatek u źródła – dr Joanna Kiszka – czytaj więcej na Portalu

INNE PODATKI

17. Podział spółki przez wydzielenie nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych – Maciej Jendraszczyk – czytaj więcej na Portalu
18. Odwołanie darowizny a podatek od spadków i darowizn – Aleksandra Garbarczyk – czytaj więcej na Portalu

O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

19. Szkice polsko-rosyjskie: „okcydentalizacja” Rosji – szansa czy zagrożenie dla Polski?

II. AUDYT PODATKOWY

 

III. INSTRUKCJE PODATKOWE

 1. Wzorcowe Instrukcje dotyczące fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT
 2. Wzorcowa Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w 2017 r. usług budowlanych

 

IV. PROMOCJE WYDAWNICZE

 

V. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl).

 

 

Pejzaż na 17 lipca 2017 r.

 

 

 

Komentarz nieuczesany: VAT: czy będzie nowy projekt „split payment”?

Opublikowany niedawno przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy wprowadzający tzw. podzieloną płatność, spotkał się w większości z zasadną krytyką. Instytut przeprowadził sondę z grup losowo wybranych firm, które – po zapoznaniu się z tą proporcją – odpowiedziały jednoznacznie, że:

 • nie będą korzystać z możliwości zapłaty podatku nakazowego na rachunek VAT dostawców lub usługodawców, gdyż nie ochroni to przed utratą odliczenia i nie daje to żadnej istotnej ochrony przed ryzykiem „użycia” faktury sfałszowanej w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego (to dziś największy problem),
 • będą zastrzegać w umowach z nabywcami lub usługobiorcami, że ich wierzytelności nie mogą być regulowane na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy),
 • nie będą wnioskować o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, bo wolą poczekać dłużej, ale nie blokować sobie pieniędzy na tym rachunku.
 • W ich  ocenie proponowany model „podzielonej płatności” okaże się martwy, a brak zainteresowania podatników skompromituje tę idee. Przeciwnicy tego rozwiązania będą się tylko cieszyć. Tym samym zostanie zmarnowana szansa pogodzenia interesów uczciwych podatników z interesem budżetu państwa. Będzie to kolejny sukces lobby odwrotnego obciążenia, które agresywnie lecz niestety skutecznie broni swoich „inwestycji legislacyjnych”. Jeszcze w kampanii wyborczej zapowiedziano, że podzielona płatność będzie wiązać się z likwidacją tego przywileju, który jakoby „uszczelnia VAT” (bzdury).

Jest rzeczą oczywistą, że przedstawiony projekt niestety nie powinien być uchwalony, bo został zbudowany w kilku błędnych założeniach. Oto najważniejsze:

 1. nie ma potrzeby przymusowego tworzenia rachunków VAT wszystkich podatników: to kompletny nonsens. Autorzy przywileju nie rozumieją pojęcia „podatnik”: obok podatników, którzy obowiązani są do rozliczenia tego podatku, jest ogromna grupa podatników zwolnionych (na podstawie art. 113 ustawy o VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione – każdy, kto wynajmuje komuś mieszkanie staje się „podatnikiem”) i jeszcze większa grupa zwolnionych importerów – to są miliony osób fizycznych. Aby pisać projekt nowelizacji ustawy, trzeba ją najpierw dokładnie przeczytać, a tam napisane jest m.in. zwolnienie z podatku importu wielu towarów, a w tym przypadku jest to podatek adresowany do każdego podmiotu: przecież można zwolnić tylko podmiot będący „podatnikiem”,
 2. dokonanie płatności kwoty podatku z faktury za nabyte towary i usługi nie może chronić podatnika wyłącznie przed zastosowaniem sankcji wynikających z art. 112b i 112c ustawy o VAT, bo to ma w sumie niewielkie znaczenie. Przecież jego ochrona musi iść znacznie dalej obejmując:
 • brak utraty prawa do odliczenia i zwrotu różnicy podatku,
 • niekaralność karnoskarbową, a od dnia 1 marca 2017r. – przynajmniej w pewnym zakresie również karną w związku z „użyciem” faktur podrobionych, przerobionych lub poświadczonych nieprawdą (art. 270 a i 271a Kodeksu karnego).

Z tego co wiemy planowane opóźnienie wprowadzenia tych rozwiązań aż do przyszłego roku wiąże się z pomysłem przymusowego tworzenia wszystkim podatnikom tego rachunku, co rodzi niezbyt przychylne komentarze, że ktoś znów chce dać zarobić bankom i biznesowi informatycznemu. Czy większość rządową stać na takie błędy?

Trzeba odrzucić wadliwe założenia i zbudować ten projekt w nowej wersji. Jego istotą musi być dobrowolność tworzenia rachunku VAT (z pewnym wyjątkiem). Jego założenia powinny następować:

 1. na wniosek podatnika VAT czynnego, który może chce mieć taki rachunek, aby uwiarygodnić się w oczach klientów, gdy np. działa na rynku zdominowanym przez oszustwa podatkowe,
 2. na wniosek podatnika VAT czynnego będącego nabywcą towarów i usług od innego podatnika VAT czynnego, jeśli zażąda od dostawcy (usługodawcy) ustanowienia tego rachunku. Dostawca (usługodawca) w ciągu trzech dni powinien ustanowić ten rachunek, informując o tym również właściwy urząd skarbowy oraz nabywcę, albo odmówić ustanowienia tego rachunku, co dla kontrahenta będzie istotną informacją co do wiarygodności tego podmiotu,
 3. z mocy ustawy w przypadku dostawców (usługodawców) „wrażliwych” towarów i usług wymienionych dziś np. w załączniku do ustawy, jeśli wartość obrotów netto z tego tytułu przekroczyłaby ustawowy limit (50 tys. zł) w poprzednim roku lub przewidywana jest w tej wysokości w danym roku: byłyby to przede wszystkim paliwa silnikowe i inne ważne towary wymienione w załączniku nr 13 ustawy o VAT.
 1.  A teraz w przywilejach nabywcy (usługobiorcy), który zapłaciłby na rachunek VAT kontrahenta kwotę podatku naliczonego (tylko tę kwotę – reszta może być rozliczana w inny sposób np. w formie  barteru). Podatnik będący nabywcą (usługobiorcą) korzystałby  wówczas z przywileju:
  prawa do odliczenia lub zwrotu różnicy podatku w tej kwocie, jeśli czynność była faktycznie wykonana,
  nie odpowiadałaby solidarnie za zaległości z tytułu tego podatku, w przypadku gdy tego rodzaju odpowiedzialność powstałaby z mocy prawa,
 2. korzystałyby z przywileju niekaralności karnoskarbowej (odpowiednik art. 16a KKS) oraz niekaralności z tytułu użycia faktur podrobionych, przerobionych lub poświadczonych nieprawdę w rozumieniu art. 270a i 271a KK,

Powyższe przywileje nie miałyby zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy przestępstwa skarbowe lub pospolite byłyby w tych przypadkach popełnione przez nabywcę (usługobiorcę) z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim. Poza tym każdy posiadacz rachunku VAT mógłby zażądać przyspieszonego zwrotu różnicy podatku na ten rachunek, przy czym powinien być to termin krótszy niż 25 dni – może to być tylko 10 dni.
Nowego uregulowania wymaga status środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku śmierci podatnika, likwidacji działalności gospodarczej tej osoby albo likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej: są to oczywiście ważne „szczegóły”, które w opublikowanym projekcie uregulowano w sposób bardzo kontrowersyjny, budzący sprzeciw uczciwych podatników.

Czy doczekamy się na nowy projekt, tej nowelizacji? Zobaczymy. Nie można jednak zmarnować najważniejszej szansy naprawy tego podatku.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych     

Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie faktur

 

Skontaktuj się z naszą redakcją