Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

8. Czy wydatki na utworzenie fundacji stanowią koszty uzyskania przychodu?

Wydatki na utworzenie fundacji nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami takimi są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Z powyższego wynika, że do kosztów uzyskania przychodów podlegają zaliczeniu poniesione przez podatnika wydatki pozostające w związku przyczynowo – skutkowym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz z osiąganymi w jej następstwie przez tego podatnika przychodami, z wyjątkiem tych wydatków, które przez ustawodawcę wymienione zostały w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy. Również w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym, możliwość zaliczenia przez podatnika danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od istnienia związku przyczynowo – skutkowego między ponoszonymi kosztami a uzyskiwanymi przychodami, a także od właściwego, uzależnionego okolicznościami sprawy, udokumentowania przez podatnika tego związku. Jak m.in. stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. akt I SA/Ol 320/11): „(…) Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podatnik musi zatem wykazać, że poniósł koszt celowy i racjonalny z uwagi na wiedzę podatnika o związkach przyczynowo-skutkowych między poniesionym kosztem a zasadnie oczekiwanym przychodem. Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma więc możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć, wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Organ podatkowy ma obowiązek uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu, jeżeli podatnik faktycznie poniesie wydatek mogący stanowić koszt podatkowy, wykaże związek wydatku z uzyskanym lub racjonalnie spodziewanym przychodem i przedstawi dowód umożliwiający obiektywną ocenę przez organy, że powyższe okoliczności miały miejsce. (…)”
W przypadku wydatków poniesionych w związku z utworzeniem przez podatnika (fundatora) fundacji trudno jest wskazać związek występujący między tymi wydatkami a osiąganymi przez fundatora przychodami lub ich związek z zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródeł przychodów takiego fundatora. Z tego też względu wspomniane wydatki nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

Skontaktuj się z naszą redakcją