Serwis Doradztwa Podatkowego

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 418 – 21 sierpnia 2017 r.

 

9. Czy zakup ubezpieczenia oc członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów stanowi koszt podatkowy?

Wydatki poniesione przez spółkę na zakup ubezpieczenia oc członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów należy rozpatrywać jako koszty uzyskania przychodu Spółki na ogólnych zasadach, a więc jeżeli wydatki poniesiono w celu uzyskania przychodów, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów i które nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
– został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
– jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
– pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
– poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
– został właściwie udokumentowany,
– nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Należy wskazać, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy odpowiedzialności cywilnej osób będących członkami organów spółki podczas wykonywania ich obowiązków. Ponadto wydatki, które spółka ponosi w związku z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu nie mają na celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów przez spółkę, lecz mają na celu chronić od odpowiedzialności cywilnej osoby pełniące funkcję w organach lub będące prokurentami.
Reasumując, wydatki z tytułu zawarcia przez spółkę umów ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki nie mogą być zaliczone do jej kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie spełniają przesłanki związku z uzyskaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów przez spółkę. Przedstawione stanowisko potwierdzają interpretacje organów podatkowych (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2009 r., nr IPPB5/423-124/08-6/AS).
Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

Skontaktuj się z naszą redakcją